www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยแครอท

การใส่ปุ๋ยแครอท

พันธุ์แครอทที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์หงส์แดง, Newkurada, Imperator, Nantes

การเพาะกล้าโดยการขุด หรือไถดินตากประมาณ 7 วัน กำจัดวัชพืชออกให้หมด ใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทำการยกร่องแบบร่องผักแล้วทำแนวห่างกัน 10 เซนติเมตร โรยเมล็ดบางๆตามแนว เกลี่ยดินกลบบางๆ ใช้ฟางข้าวคลุมรดน้ำให้ชุ่ม เช้า-เย็น จนกว่าต้นกล้างอก

การเตรียมดิน การปลูกแครอท มีการเตรียมดินโดยการไถดินตากประมาณ 7 วัน เก็บวัชพืชออกให้หมด ทำการพรวนดิน หรือตีดินด้วยรถแทรคเตอร์ โดยใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ลงไปด้วย การยกร่องเหมือนร่องผักทั่วๆไป แล้วโรยฟางคลุม รดน้ำให้ชุ่ม

วิธีการปลูกเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 15-20 วัน หรือมีใบจริงประมาณ 3-5 ใบ ถอนกล้านำไปปลูกในร่องที่เตรียมไว้ ระยะปลูก(ต้นxแถว) ประมาณ 10x15 เซนติเมตร หรือทำการหว่านเมล็ดพันธุ์แครอทลงในแปลงปลูกเลย แล้วใช้วิธีถอนแยกต้นกล้าที่แน่นให้ได้ระยะประมาณ 10x15 เซนติเมตร ก็ได้ ทำการรดน้ำเช้า-เย็น จนกว่าต้นแครอทจะติดดี  จึงพิจารณาเว้นวันในการรดน้ำ

การให้น้ำเนื่องจากระยะแรกของการปลูกแครอทน้ำมีส่วนสำคัญโดยต้องรักษาความชื้นให้เพียงพอ เพื่อกระตุ้นการงอกของราก และการเจริญเติบโต แต่ควรลดลงเมื่อเกิดแง่งหรือหัวจะทำให้มีการแตกของหัว

การใส่ปุ๋ยเมื่ออายุได้ 30 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

การเก็บเกี่ยวแครอทจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 80-100 วัน หรือดูที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.9 นิ้ว ตัดใบเหลือความยาว 10 เซนติเมตร ล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้งบรรจุถุงหรือเข่งรอการจำหน่ายต่อไป  โดยเฉลี่ยผลผลิตที่ได้ประมาณ 2,000-2,500 กิโลกรัมต่อไร่

โรคของแครอทเช่น โรครากเน่าของแครอท และโรคราแป้ง ป้องกันกำจัดโดยการเตรียมดินก่อนปลูก โดยใส่ปูนขาวประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ และฉีดพ่นด้วยสารเคมี เทอราคลอ 75 หรือเบนเลท ตัวใดตัวหนึ่งตามอาการของโรค

แมลงพบหนอนในดินเข้าทำลายรากแครอททำให้ชะงักการเจริญเติบโต ป้องกันกำจัดโดยการ พ่นด้วยสารเคมี เช่น พาราไธออน หรือคลอเดน

Tags : การใส่ปุ๋ยแครอท

view