www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปุ๋ยเมลอน คุณภาพสูง

ปุ๋ยเมลอน คุณภาพสูง

การใส่ปุ๋ยเมล่อน

การใส่ปุ๋ยให้แก่เมลอนที่ถูกวิธีและประหยัดนั้น ก่อนการให้ปุ๋ยแก่ต้นเมลอนควรมีการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาความอุดมสมบูรณ์ของดินเสียก่อนว่ามีอินทรีย์วัตถุ ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโปแตสเซียม ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณเท่าใดก่อน จึงค่อยกำหนดปริมาณปุ๋ยที่จะใส่เพิ่มให้แก่ดินที่ปลูกนั้นอีกครั้ง เนื่องจากความอุดสมบูรณ์ของดินในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน คำแนะนำในการให้ปุ๋ยแก่ต้นเมลอนต่อไปนี้จึงเป็นคำแนะนำทั่วไป สำหรับแปลงปลูกพืชที่ไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ดิน

หากแบ่งตามวิธีการให้ปุ๋ยแก่เมลอนในปัจจุบันแล้วอาจแบ่งได้ 2 วิธี คือการให้ปุ๋ยทางดินและการให้ปุ๋ยทางน้ำ

 

การใส่ปุ๋ยเมล่อนทางดิน

ในระหว่างการเตรียมดินก่อนปลูกได้มีการใส่ปุ๋ยรองพื้นให้แก่ต้นเมลอนครั้งหนึ่งแล้ว แต่หลังการย้ายปลูกต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมอีกเป็นระยะๆในช่วงก่อนออกดอก ช่วงกำลังออกดอกและติดผลอ่อน และช่วงก่อนผลแก่ ดังนี้

- หลังย้ายปลูก 7 วันให้ใส่ปุ๋ย 15 – 15 –15 ที่โคนต้นเมลอนในปริมาณ 15 กรัม/ต้น หรือ 50 กก./ไร่

- เมื่ออายุประมาณ 25 วัน และ 50 หลังย้ายปลูก โรยปุ๋ย 13-13-21  ประมาณ 15 กรัม/ต้น  หรือ 1 ช้อน หรืออัตรา 50 กก./ไร่ และ

- เมื่ออายุ 65 วันหลังย้ายปลูกใช้ปุ๋ย 15 – 5 –35 ประมาณ 15 กรัม/ต้น  หรือ 1 ช้อน  หรือในอัตรา 50 กก./ไร่   หว่านลงที่ร่องระหว่างแปลงปลูก ก่อนการให้น้ำผ่านทางร่องแปลง

ปัจจุบันปุ๋ยสำเร็จรูปมีมากมายหลายสูตรแตกต่างกันไปตามบริษัทผู้ผลิต ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตทางใบและลำต้นก่อนการออกดอกติดผล ควรใช้สูตรปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูง เช่น 20-8-20, 15-7-18, 13-13-21 หรือสูตรใกล้เคียง เป็นต้น แต่ภายหลังเมื่อเริ่มออกดอกติดผลแล้ว ควรเปลี่ยนมาใช้สูตรปุ๋ยที่มีธาตโปแตสเเซี่ยมสูงขึ้น เช่น 15-5-35  หรือสูตรใกล้เคียง เป็นต้น


ปุ๋ยใส่ต้นเมล่อน

Tags : ปุ๋ยเมลอน เมลอน การปลูกเมลอน

view