www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปุ๋ยเคมี|ข้อมูลราคา,แนวโน้ม,วิธีผลิต,แหล่งขายปุ๋ย|คลิ๊กที่นี่

การปลูกและใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กที่นี่

การปลูกและใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมี

https://www.facebook.com/akesuphan

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่แล้วและต้องการเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น    

การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลดีนั้นกรมวิชาการเกษตร จึงแนะนำหลักที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ดังนี้

                1.  การปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการผลิตมันสำปะหลัง โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน  ได้แก่ การใช้สารปรับสภาพดิน,ปุ๋ยจากมูลสัตว์หรือเปลือกมันจากโรงงานแป้ง   หรือปุ๋ยพืชสดจากปอเทืองและถั่ว เมื่อปลูกแล้วไถกลบในกรณีที่ดินถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน     
ทำให้เกิดชั้นดินดานใต้ดินจากรถแทรกเตอร์  ทำให้น้ำระบายลงใต้ดินได้ยากในฤดูฝน  เกิดปัญหาหัวเน่าจากน้ำท่วมขังในช่วงฤดูแล้ง มันสำปะหลังไม่สามารถใช้น้ำใต้ดินได้ ทำให้
ชะงักการเจริญเติบโต  
  ดังนั้นควรไถระเบิดชั้นดินดาน  หรือใช้หญ้าแฝกปลูกประมาณ  1 -2 ปี    เพราะหญ้าแฝกมีระบบรากลึก สามารถทำลายชั้น
ดินดานได้ อีกทั้งเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สารปรับสภาพดินจำพวกโดดลไมท์หรือภูไมท์ร่วมด้วยจะช่วยระเบิดดิน ทำให้ดินร่วนซุยดีขึ้น

                2.  การเลือกฤดูปลูกมันสำปะหลัง  ควรเลือกวันปลูกเพื่อให้ช่วงอายุ 3-12 เดือน ของมันสำปะหลังได้รับฝนมากที่สุด เพราะผลผลิตมัันสำปะหลังขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วงอายุดังกล่าวโดยการปลูกมันสำปะหลัง  แบบอาศัยน้ำฝนจะให้ผลผลิตสูงสุด เมื่อปลูกในช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)  รองลงมาคือ ต้นฤดูฝน (เมษายน –พฤษภาคม)  และปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน)  แต่การปลูกในช่วงฤดูร้อน และปลายฤดูฝนมีข้อจำกัดของปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย มีผลต่อการงอกของท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

การใส่ปุ่ยมันสำปะหลัง


                3.  การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง ดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ ดินร่วมเหนียวและดินร่วนปนทราย ดินร่วน
เหนียว ถือว่าเป็นดินดี  
ควรปลูกพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 72 ส่วนดินร่วนปนทราย ควรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50ระยอง 90 ห้วยบง 60 และระยอง 9 เนื่องจากมันสำปะหลัง ทั้ง 4 พันธุ์  เมื่อนำไปปลูกในดินร่วนเหนียว จะเจริญเติบโตในส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือดินมากกว่าลงไปเจริญที่หัวมันในดิน   หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าขึ้นต้นหรือบ้าต้นเกินไป  ส่วนพันธุ์ระยอง 7  นั้นเหมาะทั้งดินร่วนเหนียว  และดินร่วนทรายที่มีความชื้นของดินดีตลอดช่วงของการเจริญเติบโต แต่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินที่แห้งแล้ง

                4.  การเตรียมดินให้ลึก  หลักสำคัญคือ ต้องไถดะ  ครั้งแรกให้ลึกที่สุดด้วยผาล 3 หรือผาล 4 เท่านั้น   ควรไถดะในขณะที่ดินมีความชื้น
พอเหมาะ ห้ามไถดะด้วยผาล 7 เพราะจะไถได้ไม่ลึกการไถดะให้ลึกจะเพิ่มความสามารถในการเก็บกักความชื้นของดินได้มากขึ้น  และมันสำปะหลัง
ลงหัวได้ง่าย    จากนั้นตาหน้าดินเพื่อให้วัชพืชตายถ้าเป็นดินร่วนเหนียวควรไถแปรครั้งที่  2  ด้วยผาล 7   แล้วยกร่องพร้อมปลูก  ส่วนดินร่วนทราย
ไม่จำเป็นต้องไถแปร     ครั้งที่ 2   สามารถยกร่องพร้อมปลูกได้เลย   ในกรณีที่เกษตรกรสามารถหาปุ๋ยอินทรีย์  สารปรับสภาพดิน และควรหว่านก่อนไถดะ 
ประมาณ 500 - 1,000 กิโลกรัมต่อไร่  (10-20  กระสอบ)


                5.  การปลูกมันสำปะหลังที่ถูกต้อง ต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรมีอายุ 10 -12 เดือน   จะให้ความงอกดีที่สุดโดยเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง   มีตาถี่ขนาดโตพอสมควร ต้องตัดท่อนพันธุ์ด้วยมีด ที่คมเพื่อมิให้ท่อนปลูกซ้ำ ขนาดยาวไม่ต่ำกว่า20 เซนติเมตร   ปลูกปักตรงให้ลึก 2 ใน 3  ของความยาวท่อนปลูกในดินร่วนเหนียวควรใช้ระยะแถวกว้าง 1.20 เมตร ระยะปลูกตั้งแต่ 0.50-1.00 เมตร  และในดินร่วนปนทราย ควรใช้ระยะแถวแคบ 0.80 เมตร ระยะปลูก
ตั้งแต่ 0.50-0.80 เมตร 

                6.  การกำจัดวัชพืช ภายในช่วย 3 เดือนแรกถือว่าเป็นช่วงสำคัญของการปลูกมันสำปะหลัง ต้องดูแลรักษาให้มันสำปะหลังปลอดวัชพืช
ถ้าปล่อยให้วัชพืชแข่งขันกับมันสำปะหลังทำให้มันสำปะหลังแคระแกร็น มีผลให้ผลผลิตลดลงมาก  การกำจัดวัชพืชสามารถเลือกทำแบบผสมผสานโดยใช้จอบถาง  ใช้รถไถเดินไถระหว่างร่อง  ใช้สารเคมีประเภทคลุมก่อนวัชพืชงอก  หรือสารเคมีฆ่าหลังวัชพืชงอก   สารเคมีประเภทคลุมใช้ได้ผล
เฉพาะการปลูกต้นฤดูฝนเท่านั้น 
และห้ามใช้ไกลโฟเสทในขณะที่มันสำปะหลังต้นเล็กอยู่ เพราะจะทำให้มันสำปะหลังชะงักการเจริญเติบโต 

                7.  การใส่ปุ๋ยเคมี ควรเลือก ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 2 : 1 : 2 ปุ๋ยเคมีที่แนะนำ คือ ปุ๋ยมันสำปะหลังสูตร 15-7-18  หรือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ปุ๋ย 2 ข้างลำต้นรัศมีพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบ      
ใส่ปุ๋ยให้มันสำปะหลังครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือน  หลังจากปลูกและต้องใส่ปุ๋ยเคมีในขณะที่ดินมีความชื้นและต้องกลบปุ๋ยด้วย  ถ้าไม่กลบปุ๋ย อาจสูญเสียปุ๋ยมากเกิน 50 เปอร์เซ็นต์

 

ปุ๋ยเคมี 15-5-35 ขายส่ง 1 ตัน (ปาล์มน้ำมัน,อ้อย,ไม้ผล,ยางเปืดกรีด , ปุ๋ยเพิ่มน้ำหนัก,เพิ่มสี,เพิ่มความหวาน,บำรุงผลผลิต)

  
฿16,000.00฿14,900.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

ปุ๋ยเคมี 16-8-8 (ขายส่ง 1 ตัน) บำรุงต้น เร่งราก เร่งดอก บำรุงผล ของพืช (ผัก,ผลไม้,นาข้าว,อ้อย,มัน,ข้าวโพด,ยางพารา,ปาล์ม)

  
฿10,000.00฿9,000.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

ปุ๋ยเคมี 15-15-15 (ขายส่ง 1 ตัน) บำรุงทุกส่วนของพืช (ผัก,ผลไม้,นาข้าว,อ้อย,มัน,ข้าวโพด,ยางพารา,ปาล์ม)

  
฿14,000.00฿12,900.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

สำหรับการเก็บเกี่ยวควรเลือกเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงที่เหมาะสม    ตั้งแต่ 10-18 เดือน ควรงดเว้นการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงฝนแรก   คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจาก มันสำปะหลังแตกใบอ่อนจะให้เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ


                8.  การให้น้ำมันสำปะหลัง   ควรให้น้ำในช่วงฤดูแล้ง  เพื่อจะช่วยให้มันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  หรือทำให้ใบร่วงน้อย
ที่สุด  ซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนอย่างก้าวกระโดด  ดังนั้น การปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดต้องปลูกในช่วงฤดูฝน คือ
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน   มีการให้น้ำในช่วงสองเดือนแรกของการเจริญเติบโตตามความจำเป็น และให้น้ำเต็มที่ในช่วงฤดูแล้ง 5 เดือน  ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน  ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว

         การใส่ปุ๋ยเคมีมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสุด

|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

ราคาปุ๋ยเคมี  alt

alt

 

การใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กเลย!!

ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์,ยาเคมีภัณฑ์,ปุ๋ย,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ซื้อขายปุ๋ย,ปุ๋ยราคาส่ง,ขายปุ๋ยราคาส่ง,บริษัทขายปุ๋ย,อุปกรณ์ทางการเกษตร,ปุ๋ยนครราชสีมา,ปุ๋ยโคราช,ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย,ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ,ยาร่า,เรือใบ,fertilizer,fluff,compost,manure,dressing,ตัวแทนจำหน่ายขายปุ๋ยยูเรีย,ปุ๋ยยูเรีย,ขายปุ๋ยเคมี,ขายยาฆ่าหญ้า,ขายยาฆ่าแมลง,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด!!


ยเคมีในนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด

ราคาปุ๋ยเคมี  alt

          นาข้าว  การใส่ปุ๋ยในนาข้าวมีความ แตกต่างในความต้องการธาตุอาหารของแต่ละพันธุ์และลักษณะเนื้อดินที่ปลูกข้าว ดังนั้นการใส่ปุ๋ย ในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการพิจารณา ถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่นระดับน้ำในนา การปรับระดับหน้าดิน การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชต่างๆ

           การใส่ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตร นั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง  สูตรปุ๋ยเหมาะสม|  ใส่ปุ๋ยถูกเวลา | ใส่ปุ๋ยถูกอัตราและถูกวิธี

          การใส่ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงและจำสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นใจ คือ “ ใส่ปุ๋ยข้าวต้องใส่ให้ถูกสูตร  ถูกเวลา   ถูกอัตรา   ถูกวิธี ” เมื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วข้าวจะงาม  เขียวทนเขียวนาน ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพอีกด้วย

           

            การใส่ปุ๋ยถูกสูตร  (สูตรเหมาะสม) คือ เลือกใช้สูตรปุ๋ยถูกกับชนิดของดิน ดังนี้

           ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1  หรือการใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดินเหนียวต้องใช้ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร  16-20-0    นาดินทรายต้องใช้สูตร 16-8-8 หรือปุ๋ยนาข้าวสูตร 16-16-8 ถ้าใส่ปุ๋ยสูตรอื่นๆนอกจากนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นกัน 

           ใส่ปุ๋ยครั้งที่ หรือการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 หรือ ปุ๋ยนางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 หรือสูตร 15-7-18 ผสมกับ สูตร 30-0-0 อัตราส่วน 1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปหว่าน

          

ปุ๋ยเคมี 15-15-15 บำรุงทุกส่วนของพืช (ผลไม้,นาข้าว,อ้อย,มัน,ข้าวโพด,ยาง) |ขายส่ง 600 - 690 บาท ขั้นต่ำ 5 ตัน

ความนิยม Rating  
฿790.00฿729.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

          การใส่ปุ๋ยถูกเวลา (ช่วงเวลาที่เหมาะสม) คือ การใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลาที่ข้าวต้องการและมีความพร้อมมากที่สุด ดังนี้

          ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 หรือเรียกว่าการใส่ปุ๋ยรองพื้น ใส่หลังปักดำหรือหว่านไปแล้วประมาณ 7-15 วัน หรือสังเกตุดูว่าข้าวเริ่มถอดใบใหม่เพราะเป็นช่วงที่ข้าวตั้งตัวได้แล้วหลังจากที่บอบช้ำจากการถอน การเตะกล้า การมัด  การตัดและการขนย้าย  จำเป็นต้องพักฟื้น  ถ้าใส่ก่อนหรือหลัง  7-15 วันก็สามารถทำได้แต่ไม่ควรปฏิบัติเพราะใส่ก่อนข้าวยังไม่พร้อมที่จะกินปุ๋ยจึงทำให้ปุ๋ยที่ละลายเร็วสูญหายไปกับน้ำหรืออากาศ  ใส่หลังไม่ดีเพราะการแตกกอจะน้อยกว่า

          ใส่ปุ๋ยครั้งที่ หรือ เรียกว่า  การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  ใส่ในระยะข้าวเริ่มตั้งท้องสังเกตุต้นข้าวเริ่มกลมหรือที่เรียกว่า “ต้นข้าวสวยแทงเหล็กใน” และเพื่อเพิ่มจำนวนดอกหรือเมล็ดข้าวต่อรวงให้มากขึ้น เต็มเมล็ดน้ำหนักดี  

ราคาปุ๋ยเคมี

            การใส่ปุ๋ยถูกอัตรา (ปริมาณเหมาะสม) คือ ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ข้าวต่อไร่ให้เพียงพอและพอดีกับความต้องการของข้าว ดังนี้

           ใส่ครั้งที่ นาดินเหนียว ใช้ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยประมาณ 20-35 กิโลกรัมต่อไร่  นาดินทรายใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าฯสูตร 16-8-8 ใส่อัตรา 20-35  กิโลกรัมต่อไร่

           ใส่ครั้งที่ การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าใช้สูตร 30-0-0 ใส่อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่  

   

           การใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธี (วิธีเหมาะสม) คือ การปฏิบัติในการใส่ปุ๋ยนอกจากจะใส่ปุ๋ยรองพื้นและปุ๋ยแต่งหน้าแล้วยังมีข้อปฏิบัติเพื่อการใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่

1.     รู้ขนาดของนาข้าว  เพื่อใส่ปุ๋ยในปริมาณที่ถูกต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

2.     เลือกชนิดปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใส่ให้เหมาะกับพันธุ์ข้าวและชนิดของดิน และใส่ตรงตามระยะเวลาที่ข้าวต้องการ

3.    กั้นนาที่ล้อมรอบแปลงที่จะใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อย ไม่ให้มีการไหลออกของน้ำในช่วงใส่ปุ๋ยเคมี จนกว่าจะใส่ปุ๋ยไปแล้ว 3-5 วัน

4.     รักษาระดับน้ำในนาข้าวไม่ให้สูงมากนัก ระดับน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 ฝ่ามือ

5.     สำรวจและกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง  เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งปุ๋ยจากต้นข้าว

6.     ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับ ความต้องการของต้นข้าว


การใส่ปุ๋ยสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวแสง

          เช่น พันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และเก็บเกี่ยวตามอายุการเจริญเติบโต ที่ปลูกในดินชนิดต่างๆ ดังนี้
   
         ในดินที่เป็นดินเหนียว  ดินร่วนปนทราย มีการใส่ปุ๋ย ดังนี้
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ/หว่าน เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 , 16-20-0 , 16-16-8 โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 กก / ไร่ )
         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรได้แก่ ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1 
   
         ในดินนาที่เป็นดินทราย ดินร่วนทราย  มีการใส่ปุ๋ยดังนี้
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนหว่าน ให้เลือกใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-20-0 , 16-16-8 , 16-20-0 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1          
         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1

การใช้ปุ๋ยสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไวต่อแสง

         พันธุ์ข้าวที่ต้องปลูกเก็บเกี่ยวได้เฉพาะในฤดูนาปี เช่น ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น
   
         การใส่ปุ๋ยดินนาที่เป็นดินเหนียว  ดินร่วน  ดินร่วนปนดินเหนียว
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ/หว่าน ให้เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 , 16-16-8  ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรโดยใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**  ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 ก.ก. / ไร่ )

         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ยยูเรีย 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1  ( ปริมาณรวม 50 ก.ก. / ไร่ )
   
         ในดินนาที่เป็นดินทราย  ดินร่วนทราย  ดินทรายร่วน
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ /หว่าน  ใช้ปุ๋ยสูตร  16-16-8   5 นางฟ้าทรงฉัตร ซึ่งใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 ก.ก. / ไร่ )
         - ปุ๋ยแต่งหน้า  ยูเรียตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร สูตร 30-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1  ( ปริมาณรวม 50 ก.ก. / ไร่ )

ราคาปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยนาข้าว

 

สูตรปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยข้าวการใส่ปุ๋ย ในนาข้าว,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว,ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ปุ๋ยยางพารา|การใส่ปุ๋ยยางให้ได้ผลผลิตสูง ที่เว็บนี้!!

ปุ๋ยเคมี 20-8-20 (ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพาราใหญ่) |ขายส่ง 600-650 บาท ขั้นต่ำ 5 ตัน

฿890.00฿790.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

ปุ๋ยเคมี|ข้อมูลราคา,แนวโน้ม,วิธีผลิต,แหล่งขายปุ๋ย|คลิ๊กที่นี่

การปลูกและใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กที่นี่

การปลูกและใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กที่นี่

ราคาปุ๋ยเคมี

https://www.facebook.com/akesuphan

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่แล้วและต้องการเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น    

การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลดีนั้นกรมวิชาการเกษตร จึงแนะนำหลักที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ดังนี้

                1.  การปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการผลิตมันสำปะหลัง โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน  ได้แก่ การใช้สารปรับสภาพดิน,ปุ๋ยจากมูลสัตว์หรือเปลือกมันจากโรงงานแป้ง   หรือปุ๋ยพืชสดจากปอเทืองและถั่ว เมื่อปลูกแล้วไถกลบในกรณีที่ดินถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน     
ทำให้เกิดชั้นดินดานใต้ดินจากรถแทรกเตอร์  ทำให้น้ำระบายลงใต้ดินได้ยากในฤดูฝน  เกิดปัญหาหัวเน่าจากน้ำท่วมขังในช่วงฤดูแล้ง มันสำปะหลังไม่สามารถใช้น้ำใต้ดินได้ ทำให้
ชะงักการเจริญเติบโต  
  ดังนั้นควรไถระเบิดชั้นดินดาน  หรือใช้หญ้าแฝกปลูกประมาณ  1 -2 ปี    เพราะหญ้าแฝกมีระบบรากลึก สามารถทำลายชั้น
ดินดานได้ อีกทั้งเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สารปรับสภาพดินจำพวกโดดลไมท์หรือภูไมท์ร่วมด้วยจะช่วยระเบิดดิน ทำให้ดินร่วนซุยดีขึ้น

                2.  การเลือกฤดูปลูกมันสำปะหลัง  ควรเลือกวันปลูกเพื่อให้ช่วงอายุ 3-12 เดือน ของมันสำปะหลังได้รับฝนมากที่สุด เพราะผลผลิตมัันสำปะหลังขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วงอายุดังกล่าวโดยการปลูกมันสำปะหลัง  แบบอาศัยน้ำฝนจะให้ผลผลิตสูงสุด เมื่อปลูกในช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)  รองลงมาคือ ต้นฤดูฝน (เมษายน –พฤษภาคม)  และปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน)  แต่การปลูกในช่วงฤดูร้อน และปลายฤดูฝนมีข้อจำกัดของปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย มีผลต่อการงอกของท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

การใส่ปุ่ยมันสำปะหลัง


                3.  การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง ดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ ดินร่วมเหนียวและดินร่วนปนทราย ดินร่วน
เหนียว ถือว่าเป็นดินดี  
ควรปลูกพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 72 ส่วนดินร่วนปนทราย ควรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50ระยอง 90 ห้วยบง 60 และระยอง 9 เนื่องจากมันสำปะหลัง ทั้ง 4 พันธุ์  เมื่อนำไปปลูกในดินร่วนเหนียว จะเจริญเติบโตในส่วนของลำต้นที่อยู่เหนือดินมากกว่าลงไปเจริญที่หัวมันในดิน   หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าขึ้นต้นหรือบ้าต้นเกินไป  ส่วนพันธุ์ระยอง 7  นั้นเหมาะทั้งดินร่วนเหนียว  และดินร่วนทรายที่มีความชื้นของดินดีตลอดช่วงของการเจริญเติบโต แต่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินที่แห้งแล้ง

                4.  การเตรียมดินให้ลึก  หลักสำคัญคือ ต้องไถดะ  ครั้งแรกให้ลึกที่สุดด้วยผาล 3 หรือผาล 4 เท่านั้น   ควรไถดะในขณะที่ดินมีความชื้น
พอเหมาะ ห้ามไถดะด้วยผาล 7 เพราะจะไถได้ไม่ลึกการไถดะให้ลึกจะเพิ่มความสามารถในการเก็บกักความชื้นของดินได้มากขึ้น  และมันสำปะหลัง
ลงหัวได้ง่าย    จากนั้นตาหน้าดินเพื่อให้วัชพืชตายถ้าเป็นดินร่วนเหนียวควรไถแปรครั้งที่  2  ด้วยผาล 7   แล้วยกร่องพร้อมปลูก  ส่วนดินร่วนทราย
ไม่จำเป็นต้องไถแปร     ครั้งที่ 2   สามารถยกร่องพร้อมปลูกได้เลย   ในกรณีที่เกษตรกรสามารถหาปุ๋ยอินทรีย์  สารปรับสภาพดิน และควรหว่านก่อนไถดะ 
ประมาณ 500 - 1,000 กิโลกรัมต่อไร่  (10-20  กระสอบ)


                5.  การปลูกมันสำปะหลังที่ถูกต้อง ต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรมีอายุ 10 -12 เดือน   จะให้ความงอกดีที่สุดโดยเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง   มีตาถี่ขนาดโตพอสมควร ต้องตัดท่อนพันธุ์ด้วยมีด ที่คมเพื่อมิให้ท่อนปลูกซ้ำ ขนาดยาวไม่ต่ำกว่า20 เซนติเมตร   ปลูกปักตรงให้ลึก 2 ใน 3  ของความยาวท่อนปลูกในดินร่วนเหนียวควรใช้ระยะแถวกว้าง 1.20 เมตร ระยะปลูกตั้งแต่ 0.50-1.00 เมตร  และในดินร่วนปนทราย ควรใช้ระยะแถวแคบ 0.80 เมตร ระยะปลูก
ตั้งแต่ 0.50-0.80 เมตร 

                6.  การกำจัดวัชพืช ภายในช่วย 3 เดือนแรกถือว่าเป็นช่วงสำคัญของการปลูกมันสำปะหลัง ต้องดูแลรักษาให้มันสำปะหลังปลอดวัชพืช
ถ้าปล่อยให้วัชพืชแข่งขันกับมันสำปะหลังทำให้มันสำปะหลังแคระแกร็น มีผลให้ผลผลิตลดลงมาก  การกำจัดวัชพืชสามารถเลือกทำแบบผสมผสานโดยใช้จอบถาง  ใช้รถไถเดินไถระหว่างร่อง  ใช้สารเคมีประเภทคลุมก่อนวัชพืชงอก  หรือสารเคมีฆ่าหลังวัชพืชงอก   สารเคมีประเภทคลุมใช้ได้ผล
เฉพาะการปลูกต้นฤดูฝนเท่านั้น 
และห้ามใช้ไกลโฟเสทในขณะที่มันสำปะหลังต้นเล็กอยู่ เพราะจะทำให้มันสำปะหลังชะงักการเจริญเติบโต 

                7.  การใส่ปุ๋ยเคมี ควรเลือก ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 2 : 1 : 2 ปุ๋ยเคมีที่แนะนำ คือ ปุ๋ยมันสำปะหลังสูตร 15-7-18  หรือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ปุ๋ย 2 ข้างลำต้นรัศมีพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบ      
ใส่ปุ๋ยให้มันสำปะหลังครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือน  หลังจากปลูกและต้องใส่ปุ๋ยเคมีในขณะที่ดินมีความชื้นและต้องกลบปุ๋ยด้วย  ถ้าไม่กลบปุ๋ย อาจสูญเสียปุ๋ยมากเกิน 50 เปอร์เซ็นต์

 

ปุ๋ยเคมี 15-5-35 ขายส่ง 1 ตัน (ปาล์มน้ำมัน,อ้อย,ไม้ผล,ยางเปืดกรีด , ปุ๋ยเพิ่มน้ำหนัก,เพิ่มสี,เพิ่มความหวาน,บำรุงผลผลิต)

  
฿16,000.00฿14,900.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

ปุ๋ยเคมี 16-8-8 (ขายส่ง 1 ตัน) บำรุงต้น เร่งราก เร่งดอก บำรุงผล ของพืช (ผัก,ผลไม้,นาข้าว,อ้อย,มัน,ข้าวโพด,ยางพารา,ปาล์ม)

  
฿10,000.00฿9,000.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

ปุ๋ยเคมี 15-15-15 (ขายส่ง 1 ตัน) บำรุงทุกส่วนของพืช (ผัก,ผลไม้,นาข้าว,อ้อย,มัน,ข้าวโพด,ยางพารา,ปาล์ม)

  
฿14,000.00฿12,900.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

สำหรับการเก็บเกี่ยวควรเลือกเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงที่เหมาะสม    ตั้งแต่ 10-18 เดือน ควรงดเว้นการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงฝนแรก   คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจาก มันสำปะหลังแตกใบอ่อนจะให้เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ


                8.  การให้น้ำมันสำปะหลัง   ควรให้น้ำในช่วงฤดูแล้ง  เพื่อจะช่วยให้มันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  หรือทำให้ใบร่วงน้อย
ที่สุด  ซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนอย่างก้าวกระโดด  ดังนั้น การปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดต้องปลูกในช่วงฤดูฝน คือ
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน   มีการให้น้ำในช่วงสองเดือนแรกของการเจริญเติบโตตามความจำเป็น และให้น้ำเต็มที่ในช่วงฤดูแล้ง 5 เดือน  ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน  ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว

         การใส่ปุ๋ยเคมีมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสุด

|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย

ราคาปุ๋ยเคมี  alt

alt

 

การใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กเลย!!

ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์,ยาเคมีภัณฑ์,ปุ๋ย,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ซื้อขายปุ๋ย,ปุ๋ยราคาส่ง,ขายปุ๋ยราคาส่ง,บริษัทขายปุ๋ย,อุปกรณ์ทางการเกษตร,ปุ๋ยนครราชสีมา,ปุ๋ยโคราช,ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย,ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ,ยาร่า,เรือใบ,fertilizer,fluff,compost,manure,dressing,ตัวแทนจำหน่ายขายปุ๋ยยูเรีย,ปุ๋ยยูเรีย,ขายปุ๋ยเคมี,ขายยาฆ่าหญ้า,ขายยาฆ่าแมลง,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด!!


ยเคมีในนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด

ราคาปุ๋ยเคมี  alt

          นาข้าว  การใส่ปุ๋ยในนาข้าวมีความ แตกต่างในความต้องการธาตุอาหารของแต่ละพันธุ์และลักษณะเนื้อดินที่ปลูกข้าว ดังนั้นการใส่ปุ๋ย ในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการพิจารณา ถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่นระดับน้ำในนา การปรับระดับหน้าดิน การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชต่างๆ

           การใส่ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตร นั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง  สูตรปุ๋ยเหมาะสม|  ใส่ปุ๋ยถูกเวลา | ใส่ปุ๋ยถูกอัตราและถูกวิธี

          การใส่ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงและจำสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นใจ คือ “ ใส่ปุ๋ยข้าวต้องใส่ให้ถูกสูตร  ถูกเวลา   ถูกอัตรา   ถูกวิธี ” เมื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วข้าวจะงาม  เขียวทนเขียวนาน ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพอีกด้วย

           

            การใส่ปุ๋ยถูกสูตร  (สูตรเหมาะสม) คือ เลือกใช้สูตรปุ๋ยถูกกับชนิดของดิน ดังนี้

           ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1  หรือการใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดินเหนียวต้องใช้ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร  16-20-0    นาดินทรายต้องใช้สูตร 16-8-8 หรือปุ๋ยนาข้าวสูตร 16-16-8 ถ้าใส่ปุ๋ยสูตรอื่นๆนอกจากนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นกัน 

           ใส่ปุ๋ยครั้งที่ หรือการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 หรือ ปุ๋ยนางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 หรือสูตร 15-7-18 ผสมกับ สูตร 30-0-0 อัตราส่วน 1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปหว่าน

          

ปุ๋ยเคมี 15-15-15 บำรุงทุกส่วนของพืช (ผลไม้,นาข้าว,อ้อย,มัน,ข้าวโพด,ยาง) |ขายส่ง 600 - 690 บาท ขั้นต่ำ 5 ตัน

ความนิยม Rating  
฿790.00฿729.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

          การใส่ปุ๋ยถูกเวลา (ช่วงเวลาที่เหมาะสม) คือ การใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลาที่ข้าวต้องการและมีความพร้อมมากที่สุด ดังนี้

          ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 หรือเรียกว่าการใส่ปุ๋ยรองพื้น ใส่หลังปักดำหรือหว่านไปแล้วประมาณ 7-15 วัน หรือสังเกตุดูว่าข้าวเริ่มถอดใบใหม่เพราะเป็นช่วงที่ข้าวตั้งตัวได้แล้วหลังจากที่บอบช้ำจากการถอน การเตะกล้า การมัด  การตัดและการขนย้าย  จำเป็นต้องพักฟื้น  ถ้าใส่ก่อนหรือหลัง  7-15 วันก็สามารถทำได้แต่ไม่ควรปฏิบัติเพราะใส่ก่อนข้าวยังไม่พร้อมที่จะกินปุ๋ยจึงทำให้ปุ๋ยที่ละลายเร็วสูญหายไปกับน้ำหรืออากาศ  ใส่หลังไม่ดีเพราะการแตกกอจะน้อยกว่า

          ใส่ปุ๋ยครั้งที่ หรือ เรียกว่า  การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  ใส่ในระยะข้าวเริ่มตั้งท้องสังเกตุต้นข้าวเริ่มกลมหรือที่เรียกว่า “ต้นข้าวสวยแทงเหล็กใน” และเพื่อเพิ่มจำนวนดอกหรือเมล็ดข้าวต่อรวงให้มากขึ้น เต็มเมล็ดน้ำหนักดี  

ราคาปุ๋ยเคมี

            การใส่ปุ๋ยถูกอัตรา (ปริมาณเหมาะสม) คือ ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ข้าวต่อไร่ให้เพียงพอและพอดีกับความต้องการของข้าว ดังนี้

           ใส่ครั้งที่ นาดินเหนียว ใช้ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยประมาณ 20-35 กิโลกรัมต่อไร่  นาดินทรายใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าฯสูตร 16-8-8 ใส่อัตรา 20-35  กิโลกรัมต่อไร่

           ใส่ครั้งที่ การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าใช้สูตร 30-0-0 ใส่อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่  

   

           การใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธี (วิธีเหมาะสม) คือ การปฏิบัติในการใส่ปุ๋ยนอกจากจะใส่ปุ๋ยรองพื้นและปุ๋ยแต่งหน้าแล้วยังมีข้อปฏิบัติเพื่อการใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่

1.     รู้ขนาดของนาข้าว  เพื่อใส่ปุ๋ยในปริมาณที่ถูกต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

2.     เลือกชนิดปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใส่ให้เหมาะกับพันธุ์ข้าวและชนิดของดิน และใส่ตรงตามระยะเวลาที่ข้าวต้องการ

3.    กั้นนาที่ล้อมรอบแปลงที่จะใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อย ไม่ให้มีการไหลออกของน้ำในช่วงใส่ปุ๋ยเคมี จนกว่าจะใส่ปุ๋ยไปแล้ว 3-5 วัน

4.     รักษาระดับน้ำในนาข้าวไม่ให้สูงมากนัก ระดับน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 ฝ่ามือ

5.     สำรวจและกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง  เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งปุ๋ยจากต้นข้าว

6.     ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับ ความต้องการของต้นข้าว


การใส่ปุ๋ยสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวแสง

          เช่น พันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และเก็บเกี่ยวตามอายุการเจริญเติบโต ที่ปลูกในดินชนิดต่างๆ ดังนี้
   
         ในดินที่เป็นดินเหนียว  ดินร่วนปนทราย มีการใส่ปุ๋ย ดังนี้
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ/หว่าน เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 , 16-20-0 , 16-16-8 โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 กก / ไร่ )
         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรได้แก่ ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1 
   
         ในดินนาที่เป็นดินทราย ดินร่วนทราย  มีการใส่ปุ๋ยดังนี้
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนหว่าน ให้เลือกใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-20-0 , 16-16-8 , 16-20-0 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1          
         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1

การใช้ปุ๋ยสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไวต่อแสง

         พันธุ์ข้าวที่ต้องปลูกเก็บเกี่ยวได้เฉพาะในฤดูนาปี เช่น ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น
   
         การใส่ปุ๋ยดินนาที่เป็นดินเหนียว  ดินร่วน  ดินร่วนปนดินเหนียว
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ/หว่าน ให้เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 , 16-16-8  ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรโดยใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**  ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 ก.ก. / ไร่ )

         - ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ยยูเรีย 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
           ในอัตราส่วน 1 : 1  ( ปริมาณรวม 50 ก.ก. / ไร่ )
   
         ในดินนาที่เป็นดินทราย  ดินร่วนทราย  ดินทรายร่วน
         - ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ /หว่าน  ใช้ปุ๋ยสูตร  16-16-8   5 นางฟ้าทรงฉัตร ซึ่งใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1 ( ปริมาณรวม 50 ก.ก. / ไร่ )
         - ปุ๋ยแต่งหน้า  ยูเรียตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร สูตร 30-0-0 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์**
            ในอัตราส่วน 1 : 1  ( ปริมาณรวม 50 ก.ก. / ไร่ )

ราคาปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยนาข้าว

 

สูตรปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยยางพารา

ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยข้าวการใส่ปุ๋ย ในนาข้าว,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว,ราคาปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เร่ง,สูตรปุ๋ยนาข้าว,ราคาปุ๋ยราคายาในปัจจุบัน ,ปุ๋ย 9-24-24,ราคาปุ๋ยวันนี้,สารปรับสภาพดิน ,เทคนิคการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ,การใส่ปุ๋ย ในนาข้าว ,ใส่ปุ๋ยข้าว ,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุยยูเรีย,สูตรปุ๋ยยางพารา

 

ปุ๋ยยางพารา|การใส่ปุ๋ยยางให้ได้ผลผลิตสูง ที่เว็บนี้!!

ปุ๋ยเคมี 20-8-20 (ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพาราใหญ่) |ขายส่ง 600-650 บาท ขั้นต่ำ 5 ตัน

฿890.00฿790.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ