www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยเชอรี่

การใส่ปุ๋ยเชอรี่

การใส่ปุ๋ยเชอรี่

                พันธุ์   เชอรี่หวานผลแดง.  เชอรี่เปรี้ยวผลแดง.  เชอรี่เปรี้ยวผลเหลือง.

                การขยายพันธุ์   ตอน (ดีที่สุด).  ทาบกิ่ง.  เสียบยอด.  ติดตา.  เพาะเมล็ด (ไม่กลายพันธุ์).

                การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/นม + มูลไก่ไข่/เนื้อ/นกกระทา (แห้งเก่าข้ามปี) ปีละ 2 ครั้ง  ให้ยิบซั่มธรรมชาติ  ปีละ 2 ครั้ง    ให้กระดูกป่น  ปีละ 1 ครั้ง    คลุมโคนต้นด้วยเศษพืชแห้งหนาๆเต็มพื้นที่บริเวณทรงพุ่ม  ล้ำออกไปถึงนอกเขตทรงพุ่ม     ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิงหรือจุลินทรีย์ 1-2 เดือน/ครั้ง

                ระยะปลูก    ระยะปกติ  4 X 4 ม.  หรือ   4 X 6 ม.     ระยะชิด    2 X 2 ม.  หรือ   2 X 3 ม.

                วิธีการปลูก ใส่ดินดำ 1 ส่วน แกลบดิบ 2 ส่วน มูลสัตว์ 1 ส่วน ลงในภาชนะที่จะทำการปลูก จากนั้นนำต้นกล้าหรือเมล็ดลงปลูก รดน้ำให้ดินชื้นพอหมาดๆ อย่าลดมากจนเกินไป จากนั้นให้หมั่นใส่ปุ๋ยเป็นระยะๆ หรือประมาณ 15 วันครั้ง โดยใช้เป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยมูลสัตว์ และควรหมั่นดูแลรักษาไม่ให้แมลงรบกวน เพียงเท่านี้เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะได้ต้นเชอรี่ที่สมบูรณ์แข็งแรง

                การให้น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอเพื่อให้ดินมีความชื้นเพียงพอ

                การใส่ปุ๋ย แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะบำรุงต้นใบ  โดยใช้ปุ๋ย 25-7-7  ใส่ต้นละ 200 กรัม ทุก 3 เดือน  จะช่วยให้ได้ใบที่มีขนาดใหญ่  มีพื้นที่หน้าใบสังเคราะห์อาหารมาก  และคุณภาพดีกว่าใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ    ระยะสะสมอาหารเพื่อการออกดอก เปิดตาดอกและบำรุงดอก ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ในอัตรา 0.5 กก.ต่อต้น และระยะบำรุงผลให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ในอัตรา 0.5 กก.ต่อต้น

                เก็บผลผลิต  การนับวันเก็บเกี่ยวหรือการคาดการณ์ เวลาเก็บเกี่ยว ทำได้โดยสังเกตการออกผลที่มี ขนาดใหญ่กว่าหัวไม้ขีดเล็กน้อยแล้วนับไปอีกประมาณ 15-20 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

                โรคและแมลงของเชอรี่  มีศัตรูมากมาย เช่น เพลี้ย tolstonozhka และผีเสื้อยิปซียังนำความเสียหายต่อโรคเชื้อรา

Tags : การใส่ปุ๋ยเชอรี่

view