www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยมันฝรั่ง

การใส่ปุ๋ยมันฝรั่ง

            -พันธุ์ฝาง 60

            -พันธุ์ B. 70-240-2 หรือ 720088

            -พันธุ์ Atlantic (พันธุ์นี้ใช้ในการแปรรูป)

            การเตรียมดิน ไถดินตากประมาณ 7-10 วันพรวนดินยกร่องเป็นรูปสามเหลี่ยมขุกหลุมปลูกใช้ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

            การปลูก มันฝรั่งสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และหัวพันธุ์หากใช้เมล็ดปลูกหลุมละ 3-5 เมล็ด ถ้าใช้หัวพันธุ์ปลูกใช้หลุมละ 1 หัว ปลูกตามระยะที่ขุดหลุมใช้ดินกลบปล่อยน้ำไปตามร่องนิยมปลูกในฤดูหนาว

            การใส่ปุ๋ย แบ่งใส่ 2 ครั้งคือ เมื่อมันฝรั่งอายุได้ประมาณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนแกงต่อหลุม และมันฝรั่งอายุได้ประมาณ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1 ช้อนแกงต่อหลุม

            การให้น้ำ  จะมีการให้น้ำบ้างในระยะแรกของการปลูกเท่านั้นเมื่องอกพ้นดินมาแล้วจะอาศัยธรรมชาติในหน้าหนาว จะมีน้ำค้างมากมันฝรั่งจะเจริญเติบโตดี

            การเก็บเกี่ยว มันฝรั่งจะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน และ 100-120 วัน แล้วแต่พันธุ์ที่ปลูกโดยใช้จอบขุดหรือรถไถเดินตาม (ควายเหล็ก) ไถร่องแล้วใช้แรงงานคนเดินเก็บหัวมันฝรั่งใช้มือปัดๆ ดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่ง คัดขนาด รอการจำหน่ายหรือนำเข้าโรงเก็บ

            การเก็บรักษาหัวมันฝรั่ง ควรเก็บในโรงงานเก็บหัวมันฝรั่งแบบพรางแสงการเก็บรักษาโดยวิธีนี้ทำได้ง่ายประหยัดค้าใช้จ่าย ใช้สภาพธรรมชาติเข้าช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวขึ้น สูญเสียน้อย โดยสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนเก็บง่ายๆ ให้มีการถ่ายเทอากาศดี โดยเก็บหัวมันฝรั่งไว้เป็นชั้นๆ ไม่กองทับถมกัน ให้หัวมันฝรั่งได้รับแสงซึ่งจะทำให้การแตกหน่อยตรงตามระยะพักตัว มีความแข็งแรงสม่ำเสมอ

            โรคและแมลง ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลง

            

Tags : การใส่ปุ๋ยมันฝรั่ง

view