www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยผักกาดหัว

การใส่ปุ๋ยผักกาดหัว

ชื่ออื่นๆ หัวไชเท้า

พันธุ์พันธุ์ผักกาดหัวแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ

-กลุ่มพันธุ์ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หนัก และพันธุ์ปานกลาง มีอายุปีเดียว และสองปี

-กลุ่มพันธุ์จีน ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์เบา และเป็นผักปีเดียว

พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์เบา เช่น พันธุ์แม่โจ้,พันธุ์ม.ก1,พันธุ์เอฟเวอเรส ไอบริส,พันธุ์ซากาตะมิโน,ซัมเมอร์ครอบ ไฮบริด และลูกผสมของบริษัทต่างๆ เช่นตราเครื่องบินตรา ศรแดง ตราปลา เป็นต้น

การเตรียมดินไถดินตากไว้7-10วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว พรวนดิน ชักร่องขึ้นแปลง

การปลูกหลังจากเตรียมดินขึ้นแปลงแล้ว หยอดเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวลงดิน ระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 25 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวประมาณ 30 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่มจนกว่าต้นกล้างอกมีใบจริง 2-3ใบ ถอนแยกให้เหลือจุดละ1ต้น

การให้น้ำควรให้น้ำผักกาดหัวอย่างเพียงพอเช้าและเย็นตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนกระทั่งผักกาดหัวอายุเก็บเกี่ยว เพราะถ้าผักกาดขาดน้ำ จะทำให้ขนาดและคุณภาพของหัวด้อยลงไป

การใส่ปุ๋ยผักกาดหัวจะแบ่งการใส่ปุ๋ย เป็น 2 ครั้ง คือ หลังจากถอนแยกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และครั้งที่สองเมื่ออายุได้ 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

การกำจัดวัชพืชวัชพืชที่ขึ้นมาต้องคอยถอนออกอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งน้ำ อาหาร ตลอดจนเป็นพืชอาศัยของแมลงศัตรู

การเก็บเกี่ยวปกติพันธุ์ผักกาดหัวพันธุ์เบาจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 42-50 วัน พันธุ์กลางอายุประมาณ 60-70 วัน และพันธุ์หนักอายุประมาณ 70-90 วันโดยถอนด้วยมือตัดใบพร้อมก้านให้เหลือประมาณ 10 นิ้ว ล้างน้ำให้สะอาดก่อนถอนผักกาดหัวควรสังเกตหัวไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป

โรคและแมลงศัตรูผักกาดหัวโรคและแมลงศัตรูผักกาดหัวตลอดจนสารป้องกันกำจัดเหมือนกับกะหล่ำปลี คะน้า และพืชตระกูลกะหล่ำอื่นๆ

Tags : การใส่ปุ๋ยผักกาดหัว

view