www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ

การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ พืชไร่ พืชไร่หมายถึง พืชที่ปลูกโดยไช้เนื้อที่มากๆ มีการเจริญเติบโตเร็วไม่ต้องการการดูแลรักษามากเหมือนพืชสวน ส่วนใหญ่เป้นพืชล้ม......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเทียน

ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดเทียน เป็นข้าวโพดฝักสดที่ได้รับความนิยมบริโภคมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีความอ่อนนุ่ม ไม่ติดฟัน หวานเล็กน้อย ขนาดพอเหมาะ อาย......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชอุสาหกรรมเพื่อการส่งออก และยังมีแนวโน้มที่สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นอีก เพราะยังมีความต้องการจากตลาดต่างประเท......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุสาหกรรมอาหารสัตว์ประมาณร้อยละ 94 ของผลผลิตทั้งหมด ใช้ในกระบวนการผลิตอ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดหวาน เป็นพืชอุสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดยบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง ในรูปของเมล็ด ฝัก และข้าวโพดครีม ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปีละปร......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วเขียว

ถั่วเขียว ถั่วเขียว เป็นพืชไร่ทนแล้งใช้น้ำน้อยกว่าข้าวนาปรังถึง 5 เท่า อายุสั้นเพียง 65-70 วัน ปลูได้ทุกภาคของประเทศไทย ปลูกได้ตลอดปีในดินแท......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วลิสง

ถั่วลิสง ถั่วลิสงอยู่ในกลุ่มพืชผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพราะถั่วลิสงเป็นอาหารที่บริโภคง่าย เป็นส่วนประกอบอาหารหวานคาวต่......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากงานปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดีนั้นทำได้ยากเนื่องจาก......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วเหลืองฝักสด

ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเหลืองฝักสดเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกพืชหนึ่งของประเทศไทย โดยใช้บริโภคภายในประเทศในรูปของอาหารว่างประกอบอาหารแ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยทานตะวัน

ทานตะวัน แหล่งปลูที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี เพรชบูรณ์ สระบุรี นครสวรรค์ และอุทัยธานี พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกทานตะวัน ควรเป็นพื้นที่ดอนหรือที่......

อ่านต่อ
view