www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยโหระพา

การใส่ปุ๋ยโหระพา

            พันธุ์ของโหระพาจะมี 2ลักษณ์ คือ ดอกเป็นช่อยยาว และดอกสั้นเป็นกระจุก หรือกลุ่มส่วนมากที่ปลูกเป็นลูกผสมดอกเป็นกระจุก ก้านยาว ใบใหญ่ น้ำหนักดี

            วิธีการเตรียมดินเกษตรกรที่ปลูกเป็นการค้า ส่วนมากจะปลูกกระเพรา และโหระพาคู่กัน เพราะเมื่อพ่อค้าตัด ก็จะได้พืช 2ชนิด การปฏิบัติดูแลวิธีการเหมือนกัน โดนไถดิน ตากประมาณ 7-10 วัน พรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอกหลังจากขุดหลุมแล้ว

            วิธีการปลูกระยะปลูกประมาณ 35x35 เซนติเมตร หลุมละ 1ต้น หรือถ้าเป็นร่องผักหน้ากว้าง 4 ต้น ส่วนยาวแล้วแต่ความยาวของร่องผักโดยก่อนปลูก มีการเพราะกล้า เมื่ออายุกล้าได้ประมาณ 1เดือน หรือยาวประมาณ 1คืน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1ช้อนกาแฟต่อหลุม

            การให้น้ำหลังปลูกควรรดน้ำให้ชุ่ม และทั่วถึงเนื่องจากโหระพาเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นกัน  โดยพิจารณารดน้ำแบบสปิงเกอร์เช้า-เย็น จนกว่าจะตั้งตัวดี หรืออายุประมาณ 10 วัน ขึ้นไปก็พิจารณารดน้ำวันละ 1 ครั้ง

            การใส่ปุ๋ยโหระพาเป็นพืชกินใบ เพราะฉะนั้นเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยและน้ำมาก เมื่ออายุประมาณ 10 วัน ใส่ปุ๋ย 30-0-0 บางๆ และทุกๆ 15 วัน ก็ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และใส่ปุ๋ยทุกครั้งหลังมีการตัดส่งตลอด

            การเก็บเกี่ยว โหระพาถ้าไห้น้ำและใส่ปุ๋ยดีเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน ก็ตัดกิ่งขายได้แล้ว โดยพ่อค้าหรือเจ้าของโควต้านำคนงานมาตัดกิ่ง โดยเด็ดใบล่างสีเหลือง หรือช้ำออก มัดกำด้วยยางวง รดน้ำให้ชุ่ม บรรจุเข่ง ส่งตลาด สี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดศรีเมือง ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณหรือพื้นที่ที่ปลูกมากน้อย และฤดูกาล ส่วนมากจะมีราคาฤดูฝน เกษตรกรจะตัดประมาณ 10 วันต่อครั่ง

            โรคที่สำคัญ คือ โรคใบไหม้ โรคเน่า โรคต้นเหี่ยว ควรพ่นด้วย แมนโดเซป หรือคาร์เบนดาซิม

            แมลงที่สำคัญคือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนคืบ ควรพ่นด้วยเซฟริน 85 หรือ อิมิดาโดลพริด

Tags : การใส่ปุ๋ยโหระพา

view