www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยลองกอง

การใส่ปุ๋ยลองกอง

การใส่ปุ๋ยลองกอง

                พันธุ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ลองกองแห้ง ผลสุกจะมีเนื้อใสเป็นแก้ว เนื้อแห้ง หวานและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ส่วนเปลือกหนามีสีเหลืองคล้ำและไม่มียาง  ลองกองน้ำ ผลสุกจะมีเนื้อค่อนข้างฉ่ำน้ำ สีเปลือกเหลืองสว่างกว่า  ลองกองปาลาแมหรือลองกองแปร์แมร์ ผลสุกจะมีเนื้อนิ่ม กลิ่นไม่หอมเหมือนลองกองน้ำ เปลือกบางและมียางบ้าง

                การปรับพื้นที่ ให้ไถ ขุดตอ และรากไม้เก่าออกให้หมด ไถปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบอยู่แล้วควรไถกำจัดวัชพืชเพียงอย่างเดียว แล้วตากดินทิ้งไว้ 10-15 วัน

                ระยะปลูก ถ้าปลูกลองกองแซมในพืชอื่นระยะปลูกที่ใช้จะขึ้นกับพืชประธาน แต่ถ้าทำสวนลองกองเพียงอย่างเดียว โดยปลูกพืชให้ร่มเงา เช่น กล้วย ยอป่า ทองหลาง แคฝรั่ง เป็นต้น สามารถเลือกระยะปลูกได้ตั้งแต่ 6-8 เมตร เนื่องจากลองกองเป็นไม้ผลที่ให้ผลตามลำต้นและกิ่งใหญ่ สามารถใช้ระยะปลูกที่แคบลงได้ แต่ต้องมีการตัดแต่งกิ่งที่ดี สำหรับการทำสวนขนาดใหญ่ก็ควรจะใช้ระยะระหว่างแถวให้กว้างขึ้น เพื่อสะดวกในการนำเครื่องทุ่นแรงเข้าไปใช้ในสวน ดังนั้น ระยะปลูกที่แนะนำ คือ ระยะระหว่างต้น 4-6 เมตร ระยะระหว่างแถว 6-8 เมตร

                การวางระบบน้ำ ไม้ผลทุกชนิดต้องการน้ำในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตและออกดอกติดผลที่ดี การปลูกลองกองเป็นสวนเพื่อการค้าจึงจำเป็นต้องมีการวางระบบน้ำ ซึ่งแนะนำให้ใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ และจำเป็นต้องมีการออกแบบที่ถูกต้อง และใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ควบคุมปริมาณน้ำได้สม่ำเสมอ และเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าไฟฟ้า รวมทั้งเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนาน

                 การเตรียมต้นกล้า ต้นกล้าที่นำปลูกลงแปลงควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อยู่ในสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และจะต้องมีใบยอดคู่สุดท้ายแก่เต็มที่แล้ว ไม่ควรนำต้นที่กำลังแตกใบอ่อนไปปลูก และก่อนปลูกควรเตรียมต้นกล้าให้พร้อมกับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก โดยค่อย ๆ งดน้ำและปุ๋ย พร้อมกับค่อย ๆ เพิ่มแสงให้มากขึ้นทีละน้อย

                การให้น้ำ การให้น้ำปีแรกที่ปลูกควรให้อย่างสม่ำเสมอ เมื่ออายุ 2-3 ปี ควรให้สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง

                การใส่ปุ๋ย แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ คือช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โดยใส่ปีละ 3-4 ครั้ง  ปริมาณที่ ใช้ 0.5 กก./ต้น และช่วงพัฒนาของผล และก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 0.5 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ช่วง คือ หลังติดผล และก่อนเก็บเกี่ยว 2-3 สัปดาห์

               การเก็บเกี่ยว  การเปลี่ยนของผิวเปลือกผลเป็นสีเหลืองทั้งช่อ  นับอายุผล 13-15 สัปดาห์หลังดอกบาน  เนื้อผลบางใส  กลีบเลี้ยงและก้านช่อผลเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีน้ำตาล  การอ่อนตัวของผล บีบผลปลายช่อเบา ๆ จะรู้สึกนิ่ม ชิมผลที่อยู่ปลายช่อ

               โรคที่สำคัญ โรครากเน่า โรคราขาว โรคราสีชมพู

               แมลงศัตรูพืช เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย แมลงค่อมทอง ตั๊กแตน หนอนชอนใบ

Tags : การใส่ปุ๋ยลองกอง

view