www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยเร่งน้ำยางในยางพาราเล็กและยางใหญ่

ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เตรียมหลุมปลูก ใช้ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อัตรา 170 กรัม/ต้น คลุกเคล้ากับดินในหลุม ยางพารา พันธุ์แนะนำ RRIM 600, GT, PR 255, BPM 24, KRS 166 อายุ 2-40 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 11-6-4 หรือ12-8-4 อัตรา 100-300 กรัม/ต้น หว่านรอบๆโคนต้นข้างละ 1 เมตร หรือในแถวยางทุกๆ 2 เดือน อายุ 42-72 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 18-4-5 อัตรา 400 กรัม/ต้น หว่านให้ทั่วในแถวยางทุกๆ 6 เดือน อายุมากกว่า 72 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-5-20 หรือ 14-9-20 อัตรา 500 กรัม/ต้น หว่านให้ทั่วในแถวยางทุกๆ 6 เดือน พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ใส่ปุ๋ยแบบหลุมโดยขุดหลุมรอบโคนหรือสองข้างลำต้นแล้วกลบ ปัญหาบางพื้นที่มีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเป็นแถวตามแนวระดับแล้วทำการหว่านพืชคลุมดิน

ปาล์มน้ำมัน พันธุ์แนะนำ ดูรา, พิสิเพอรา, เทเนอรา, ลูกผสม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เตรียมหลุมปลูก ใช้ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อัตรา 250 กรัม/ต้น รองพื้นหลุม อายุ 1ปี ใช้ปุ๋ยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-12 อัตรา 2.0-2.5 กก./ต้น สลับปุ๋ยเดี่ยว 21-0-0 อัตรา 2.0-2.5 กก./ต้น หรือ 46-0-0 อัตรา 1.0-1.2 กก./ต้น ใส่ปุ๋ยผสม 3 ครั้งสลับด้วยปุ๋ยเดี่ยว 2 ครั้ง อายุ 2-4 ปี ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 หรือ 15-15-21 อัตรา 3.0-5.0 กก./ต้น หรือ 12-12-17 อัตรา 3.0-6.5 กก./ต้น ใส่ปุ๋ยในวงกลมรัศมีห่างจากโคนต้น 1.5-2.0 เมตร แบ่งใส่ 3 ครั้ง ต้น กลาง และปลายฤดูฝน อายุมากกว่า 5 ปี ใช้ปุ๋ยสูตร 14-9-21 หรือ 14-9-20 หรือ 12-9-21 อัตรา 8.0-9.0 กก./ต้น ร่วมกับโบแรกซ์อัตรา 50-100 กรัม/ต้น ใส่ปุ๋ยในวงกลมรัศมีห่างจากโคนต้น 1.5-2.0 เมตร แบ่งใส่ 3 ครั้ง ต้น กลาง และปลายฤดูฝน ควรมีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มประกอบกับการใส่ปุ๋ย ปัญหาบางพื้นที่มีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเป็นแถวตามแนวระดับแล้วทำการหว่านพืชคลุมดิน

กาแฟ พันธุ์แนะนำ Robusta, Arabica ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมก่อนปลูกในอัตรา 20-30 กก./หลุมแล้วใช้อัตราเดียวกันทุกๆปี ควรใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 10-10-10 หรือ 12-12-12 หรือ 15-15-15 จำนวน 3 ครั้ง/ปี -ปีที่ 1 ใส่ต้นละ 100-150 กรัม/ครั้ง -ปีที่ 2 ใส่ต้นละ 200-250 กรัม/ครั้ง -ปีที่ 3 ใส่ต้นละ 300-350 กรัม/ครั้ง -ปีที่ 4 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 ในอัตรา 150-350 กรัม/ต้น/ครั้ง ปัญหาบางพื้นที่มีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเป็นแถวตามแนวระดับแล้วทำการหว่านพืชคลุมดิน

โกโก้ พันธุ์แนะนำ Upper Amazon ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมก่อนปลูกในอัตรา 20-30 กก./หลุม แล้วใช้อัตราเดียวกันทุกๆปี การใส่ปุ๋ยเคมี/ต้น/ครั้ง ยึดหลักดังนี้ - 0.5 ปี ใช้ 11-8-4-3Mgo 113 กรัม - 1 ปี ใช้ 13-11-5-2.5Mgo 113 กรัม - 1.5 ปี ใช้ 14-13-5-2.5Mgo 113 กรัม  - 2 ปี ใช้ 14-13-9-2.5Mgo 170 กรัม - 2.5 ปี ใช้ 14-13-9-2.5Mgo 170 กรัม - 3 ปี ใช้ 15-7-13-4Mgo 226 กรัม ปัญหาบางพื้นที่มีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเป็นแถวตามแนวระดับแล้วทำการหว่านพืชคลุมดิน

เงาะ พันธุ์แนะนำ โรงเรียน, สีชมพู, เจียะมง ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใช้ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/ต้น x อายุปี คลุกกับดินในหลุมปลูก ก่อนตกผลใช้ปุ๋ยสูตร 12-6-17 อัตรา 700-800 กรัม/ต้น x อายุปี หรือปุ๋ยสูตร 15-5-20 อัตรา 600-700 กรัม/ต้น x อายุปี ใช้ร่วมกับปุ๋ยเดี่ยวสูตร 21-0-0 อัตรา 500-600 กรัม/ต้น x อายุปี หรือ 46-0-0 อัตรา 250-300 กรัม/ต้น x อายุปี ใส่ปุ๋ย 4 ครั้งเดือนมีนาคม, พฤษภาคม, สิงหาคม, ตุลาคม โดยแบ่งใส่ปุ๋ยผสม 2 ครั้งๆ ละ เท่า ๆ กัน สลับด้วยปุ๋ยเดี่ยวแบ่งใส่ 2 ครั้งๆละเท่าๆกัน หว่านให้สม่ำเสมอรอบๆบริเวณทรงพุ่มห่างจากโคนต้นประมาณ 30 ซม. แล้วพรวนกลบ ตกผลแล้วใช้ปุ๋ยสูตร 18-6-6 อัตรา 500-600 กรัม/ต้น x อายุปี หรือปุ๋ยสูตร 25-7-7 อัตรา 400-500 กรัม/ต้น x อายุปี แบ่งใส่หลังเก็บเกี่ยวแล้ว 2 ครั้งๆละเท่าๆกัน ครั้งที่ 3 หลังติดผลแล้วใช้ปุ๋ยสูตร 14-0-20 อัตรา 500-600 กรัม/ต้น x อายุปี หรือ 16-3-9 อัตรา 1,200-1,400 กรัม/ต้น x อายุปี ปัญหาบางพื้นที่มีความลาดชันสูง วางแนวปลูกเป็นแถวตามแนวระดับแล้วทำการหว่านพืชคลุมดิน ปัญหาความชื้นในดินต่ำ จัดหาแหล่งน้ำ คลุมดินบางๆสม่ำเสมอด้วยปุ๋ยหมัก ฟางข้าวหรือเปลือกถั่วหรือขุยมะพร้าว

ปลูกพืชไร่ ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ถั่วลิสงและถั่วหรั่ง พันธุ์ถั่วลิสงที่แนะนำ จำพวกเทาะเมล็ดได้แก่ ไทนาน 9, ขอนแก่น 60-1, จำพวกรับประทานฝักสดได้แก่ สุโขทัย39 ขอนแก่น60-2 และพื้นเมือง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กก./ไร่ ในถั่วลิสง และอัตรา 30-50 กก./ไร่ในถั่วหรั่ง โดยการรองก้นร่องปลูกหรือโรยข้างแถวปลูกแล้วพรวนกลบตอนปลูกหรือหลังปลูก 25 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2-3 ตัน/ไร่

 

view