www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง

 • มันสำปะหลัง

        มันสำปะหลังจัดเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Manihot esculenta Crantz มีชื่อสามัญเรียกหลายชื่อตามภาษาต่างๆ ที่ได้ยินกันมากได้แก่ Cassava Yuca, Mandioa, Manioc, Tapioca   มันสำปะหลังมีแหล่งกำเนินแถบที่ลุ่มเขตร้อน (Lowlang tropics) มีหลักฐานแสดงว่าปลูกกันในโคลัมเบียและเวนาซูเอลามานานกว่า 3,000-7,000 ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าแหล่งกำเนิน        มันสำปะหลังมี 4 แหล่งด้วยกันคือ

 1. แถบประเทศกัวเตมาลาและแม็กซิโก

 2. ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้

 3. ทางทิศตะวันออกของประเทศโบลิเวียและทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของ

ประเทศอาร์เจนตินา

 1. ทางทิศตะวันออกของประเทศบราซิล

      พันธุ์มันสำปะหลัง

       พันธุ์ระยอง 5

 • ลักษณะเด่น

 1. ผลผลิตหัวสดสูง 4.42 ตัน/ไร่

 2. ผลผลิตมันแห้งสูง 1.55 ตัน/ไร่ และผลผลิตแป้ง 1.03 ตัน/ไร่

 3. มีความงอกของท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกดีและต้นพันธุ์อยู่รอดจนถึง เวลาเก็บ

เกี่ยวสูง 93%

 1. มีสเถียรภาพและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวลล้อมได้ดี

 • ลักษณะประจำวัน

       ลำต้นสีเขียวอมน้ำตาล สูงประมาณ 170 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 2-3 ระดับ ระดับความสูงการแตกกิ่งระดับแรก 100-120 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 15-30 องศา แผนรูปร่างเป็นแบบใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีม่วงอมน้ำตาล ก้านใบสีแดงเข้ม หัวรูปร่างอ้วนป้อม เปลือกหัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีขาวฤดูปลูกที่เหมาะสม ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม

       พื้นที่แนะนำ สามารถปลูกทั้งในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ความต้านทานโรค ต้านทานปานกลางต่อโรคใบจุด

 • ข้อควรระวัง เป็นโรคใบไหม้ได้ง่ายกว่าพันธุ์อื่นๆ ตาอากาศไม่รุนแรงถึงกับให้

ต้นตายการรับรองพันธุ์  กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รองรับในปี 2537

       พันธุ์ระยอง 60

 • ลักษณะเด่น

 1. เป็นที่สะสมน้ำหนักหัวสดได้เร็วโดยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือนให้ผลผลิตหัว

สด 3.15 ตัน/ไร่

 1. ผลผลิตสูง เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือนให้ผลผลิต 4.2 ตัน/ไร่

 2. ผลผลิตมันแห้งเมื่ออายุ 8 เดือน 1.22 ตัน/ไร่ และอายุ 12 เดือน 1.4 ตันต่อไร่

 3. ผลผลิตแป้งเมื่ออายุ 8 เดือน 0.78 ตัน/ไร่ เมื่ออายุ 12 เดือน 0.85 ตัน/ไร่

 • ลักษณะประจำพันธุ์

       ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน สูงประมาณ 175 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 1-3 ระดับระดับความสูงการแตกกิ่งระดับแรก 130-150 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 15-30 องศา แผนรูปร่างเป็นแบบใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้มยอดอ่อนสีเขียวอมม่วง ก้านใบสีเขียวปนแดงหัวรูปร่างอ้วนสั้น เปลือหัวสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีขาวครีม

 • ฤดูปลูกที่เหมาะสม ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม

 • พื้นที่แนะนำ ให้ผลผลิตดีในภาคตะวันออก

 • ความต้านทานโรค ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้

 • ข้อควรระวัง

 1. เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝน เมื่อแป้งต่ำกว่า 20 %

 2. เนื้อมีสีครีม บางครั้งทำให้โรงงานตัดราคา

 • การรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้พันธุ์รับรองในปี 2530

        พันธุ์ระยอง 7

 • ลักษณะเด่น

       1. ปลูกปลายฤดูฝนได้ดี เนื่องจากงอกเร็วและมีความอยู่รอดสูง

       2. ผลผลิตหัวสดสูงถึง 6.08 ตันต่อไร่

       3. มีปริมาณแป้งสูง 27.7 เปอร์เซ็นต์

        4.เหมาะสำหรับการใช้เครื่องขุดมันสะปะหลังติดท้ายแทรกเตอร์ หรือเครื่องขุดด้วยมือ เนื่องจากไม่มีก้านของหัว และมีจำนวนหัวมาก ออกรอบโคนต้น

 • ลักษณะประจำวัน ลำต้นสีน้ำตาลอ่อนตันตั้งตรง ไม่โค้งอ ไม่แตกกิ่ง

เมื่ออายุ 1 ปี สูง 183 เซนติเมตร มีจำนวนลำต้นที่แตกจากท่านปลูกมากกว่าพืชอื่นๆ ก้านในสีเขียวอ่อน แฉกใบกลางเป็นรูปหอก ใบและยอดอ่อนสีเขียวอ่อน หัสสีครีม เนื้อของหัวสีขาว ไม่มีก้านหัว

 • ฤดูที่เหมาะสม เป็นพันธุ์สำหรับปลูกปลายฤดูฝน

 • พื้นที่แนะนำ ปลูกได้ดีในแหล่งปลูกมันสำปะหลัง

 • ข้อควรระวัง ถ้าปลูกในดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำและกระทบภาวะแห้ง

ยาวนาน หลังจากได้รับน้ำฝนอีกครั้ง จะเกิดการแตกตาตามลำต้นมากกว่าในสภาพปกติ ทำให้ได้ปริมาณท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกลดลง

 • การรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี

2548

       พันธุ์ระยอง 72

 • ลักษณะเด่น

      1. ผลผลิตหัวสดสูง 5.09 ตัน/ไร่

       2. ผลผลิตแป้งสูง 1.07 ตัน/ไร่

       3. ผลผลิตมันแห้งสูง 1.71 ตัน/ไร่

       4.ปรับตัวได้ดีในสภาพแวลล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ผลผลิตหัวสด 5.55 ตัน/ไร่ ผลผลิตแป้ง 1.23 ตัน/ไร่ และผลผลิตมันแห้ง 1.91 ตัน/ไร่

       5. ท่อนพันธุ์มีความอยู่รอดถึงเก็บเกี่ยวสูงถึง 92%

       6. ทรงต้นดี แตกกิ่งบางเล็กน้อยในระดับที่สูงจากโคนต้น สามารถทำให้ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น

 • ลักษณะประจำพันธุ์ลำต้นสีเขียวเงินสูงประมาณ 200 เซนติเมตร มี

ระดับการแตกกิ่ง 0-1 ระดับ ความสูงของการแตกกิ่งระดับแรก 130-140 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 60-75 องศา ใบแก่สีเขียวเข้ม ก้านใบสีแดงเข้ม ความยาวก้านใบ 25-30 เซนติเมตร ยอดอ่อนสีม่วงเปลือกหัวสีขาวนวล เนื้อในสีขาว

 • ฤดูปลูกที่เหมาะสม ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

ปลายฤดูฝน เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม

 • พื้นที่แนะนำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ความต้านทานโรค ต้านทายต่อโรคใบจุดและต้านทานปานกลางต่อ

โรคใบไหม้

 • ข้อควรระวัง  เมื่อปลูกมากในภาคตะวันออกไม่ควรเก็บเกี่ยวในฤดู

ฝน เพราะทำให้ มีแป้งต่ำกว่า 20%

 • การรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง ในปี 2543

        พันธุ์ยอง 9

 • ลักษณะเด่น

       1. ผลผลิตแป้ง 1.24 ตันต่อไร่ และผลผลิตมันแห้ง 2.11 ตันต่อไร่ 2. ให้ผลผลิตเอทานอลสูงทุกอายุเก็บเกี่ยว เมื่ออายุเก็บเกี่ยว 8 12 และ 18 เดือน ให้เอทานอล 191 208 และ 194 ลิตรต่อตันหัวสดตามลำดับ 3. ทรงต้นดี สูงตรง อัตราการขยายพันธุ์สูงกว่า 1:8

 • ลักษณะประจำ ลำต้นสีน้ำตาลอมเหลือง ไม่ค่อยแตกกิ่ง เมื่ออายุ 1

ปี สูง 235 เซนติเมตร แตกกิ่งน้อยอยู่ในระดับ 0-2 ความสูงที่แตกกิ่ง 160-190 เซนติเมตร มุมของกิ่ง 45-60 องศา ก้านใบสีเขียวอ่อนอมชมพูมีความยาว 25-30 เซนติเมตร แฉกใบกลางเป็นรูปหอกใบและยอดอ่อนสีเขียวอ่อน หัวสีน้ำตาลอ่อนเนื้อของหัวสีขาว

 • พื้นที่แนะนำ  ปลุกได้ดีในทุกแหล่งปลูกมันสำปะหลัง ศักยภาพใน

การให้ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และการดูแลรักษา

 • ข้อควรระวัง ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 1 ปี เนื่องจากมีเปอร์เซ็นแป้งสูง

แต่สะสมน้ำหนักช้า เก็บเกี่ยวเร็วจะให้ผลผลิตหัวสดต่ำกว่าพันธุ์มาตรฐานอื่นๆ

 • การรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง

ในปี 2549

      

       พันธุ์ระยอง 90

 • ลักษณะเด่น

       1. ผลผลิตหัวสดสูง เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน ให้ผลผลิต 3.81 ตัน/ไร่

       2. มีเปอร์เซ็นแป้งสูง ประมาณ 24%  ในฤดูฝน

       3. ผลผลิตมันแห้งสูง 1.4 ตัน/ไร่ และผลผลติตแป้ง 0.69 ตัน/ไร่

 • ลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นมีลักษณะโค้งสีน้ำตาลอ่อน สูงประมาร

165 เซนติเมตร มีระดับการแตกกิ่ง 0-2 ระดัย ระดับความสูงการแตกกิ่งระดับแรก 120-140 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้น 75-90 องศา แผนใบเป็นรูปแบบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนและก้านใบสีเขียวอ่อน หัวรูปร่างยาวเรียว เปลือกหัวสีน้ำตาลเข้ม เนื้อสีขาว

 • ฤดูปลูกที่เหมาะสม ต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

 • พื้นที่แนะนำ สามารถปลูกได้ทั้งในภาคตะวันออกและภาคตะ

วันออกเฉียงเหนือ ที่มีดินค่อนข้างดี

 • คงามต้านทานโรค ต้านทานต่อโรคใบไหม้

 • ข้อควรระวัง

       1. ไม่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่พบการแพร่ของบาดของแมลงหวี่ขาวอยู่เสมอ

       2. ตอบสนองต่อปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงให้ผลผลิตสูงในดินที่ดีหรือค่อนข้างดี ควรใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ(สูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่) ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร

       3. ลำต้นมีลักษณะโค้ง ถ้าหากแตกกิ่งจะทำให้ปฏิบัติดูแลรักษาได้ยาก

       4. ต้นพันธุ์สำหรับนำไปใช้ปลูกเสื่อมคุณภาพเร็วในฤดูแห้ง เมื่อตัดต้นพันธุ์แล้วควรรีบปลูก ม่ควรเก็บต้นพันธุ์ไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ เพราะความงอกลดลง

 • การรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง

ในปี 2534

       พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

 • ลักษณะเด่น งอกดี หัวดก และมีลักษณะเป็นกลุ่ม มีปริมาณแห้งในหัวสูง

 • ลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นโค้งเล็กน้อยสีเขียวเงิน สูง 180-250 ซม.

แตกกิ่งระดับแรกที่ความสูง 80-115 ซม.

 • พื้นที่แนะนำ สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ

       พันธุ์เขียวปลดหนี้

      เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้จากการผสมข้าม โดยใช้พันระยอง 5 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเป็นแม่ และพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง คือ พันธุ์ OMR29-20-118 ให้ผลผลิตแป้งและผลผลิตมันแห้งสูง เป็นที่พอใจของเกษตรกรโรงงานแป้งมัน และลานมันเส้น มีการกระจายพันธุ์จากเกษตรกรสู่เกษตรกรอย่างและเป็นที่รู้จักในชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “พันธุ์เขียวปลดหนี้” คำว่า “ เขียว” มาจากสีของลำต้นนอกจากนี้ยังมีเอกชนนำต้นพันุ์ไปจำหน่ายให้เกษตรกร โดยใช้ชื่อว่า “ พันธุ์มังกรหยก ด้วย

 • ลักษณะเด่น

       1. มีเปอร์เซ็นแป้งสูง เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝน มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 25.8 เปอร์เซ็นต์

       2. ปริมาณมันแห้งสูง มีเปอร์เซ็นต์มันแห้ง 42.8 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตมันแห้ง 2.00ตันต่อไร่

       3. ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4.77 ตันต่อไร่ ไกล้เคียงกับพันธุ์ธุ์ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50

 • ลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นสีเขียวเงินความสูงประมาณ 170-220

เซนติเมตร ลำต้นโค้งเล็กน้อย มีน้ำหนักต้นดี มีการแตกกิ่ง ที่ระดับความสูงไกล้ยอด กิ่งทำมุม 60-90 องศา กับลำต้น มีจำนวนที่ใช้ทำพันธุ์ 1-3 ลำต่อต้น ส่วนใหญมี 2 ลำ ก้านใบสีเขียวอมแดง ใบกลางเป็นรูปแบบใบหาก ใบแก่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีเขียว ยอดอ่อนสีน้ำตาลอมเขียว เปลือกนอกของหัวสีน้ำตาล เนื้อหัวสีขาว

 • ข้อควรระวัง ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 1 ปี ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วจะให้

ผลผลิตหัวสดต่ำกว่าพันธุ์รับรองอื่นๆ เช่น ระยอง 5 ระยอง 72 ระยอง 90 และเกษตรศาสตร์ 50 เนื่องจากพันธุ์CMR35-22-196 มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง แต่สะสมน้ำหนักช้า

     

        โรคมันสำปะหลัง

 • โรคใบไหม้ (Cassava Bacterial Blight : CBB)

 • โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Leaf Spot)

 • โรคใบจุดไหม้ (Blight Leaf Spot)

 • โรคใบจุดขาว (White Leaf Spot)

 • โรคที่เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia theo-bromae

 • โรคขี้เถาหรือโรคราแป้ง (Cassava Ash Dis-ease)

 • โรคแอนแทรกโนส (Anthracnose)

 • โรครากหรือหัวเน่า (Root and Tuber Rot Diseases)

       แมลงศัตรูมันสำปะหลัง

 • ไรแดง

 • เพลี้ยแป้งลาย

 • แมลงหวี่ขาว

 • แมลงศัตรูประเภทปากกัด

       การป้องกันกำจัดวัชพืช

 • ไถ 1 ครั้ง ตากดินไว้ 7-10 วัน พรวน 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก

เหง้า หัว และไหลของวัชพืชข้ามปี ออกจากแปลง

 • กำจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตลอดฤดูปลูก คือ

       ครั้งแรก พ่นสารกำจัดวัชพืชทันทีหลังปลูกก่อนวัชพืชงอก หรือใช้จอบ เครื่องกลขนาดเล็กหรือแรงงานสัตว์ เพื่อกำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-2 เดือน ก่อนใส่ปุ๋ย

       ครั้งที่สอง ใช้จอบดาย หรือพ่นสารกำจัดวัชพืชอีกครั้ง ถ้ามีวัชพืชฤดูเดียวประเภทใบแคบมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

       การปลูก

      ฤดูปลูก

       - ต้นฤดูฝน เดือนเมษายน-มิถุนายน

       - ปลายฤดูฝน เดือนกันยายน-พฤศจิกายน

       การเตรียมดิน

      - ไถกลบวัชพืชและเศษใบ-ต้น มันสำปะหลังส่วนที่ไม่ได้ใช้ทำพันธุ์

       - พื้นที่ดอนไม่จำเป็นต้องยกร่อง ส่วนพื้นที่ต่ำอาจมีน้ำขังได้บาง จึงควรยกร่องปลูกสำหรับพื้นที่ลาดเอี้ยงควรยกร่องปลูกขวางแนวลาดเอี้ยง

       การเตรียมท่อนพันธุ์

      - ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่มีอายุ 8-12 เดือน เพราะท่อนพันธุ์จากลำต้นเจริญเติบโต และอยู่รอดดีกว่าท่อนพันธุ์จากกิ่ง

        - ท่อนพันธุ์ใหม่ สด ไม่บอกซ้ำ และไม่มีโรคแมลงทำลาย

        - ตัดท่อนพันธุ์ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร สำหรับปลูกในฤดูฝน หรือ 25 เซนติเมตรสำหรับปลูกในช่วยปลายฤดูฝน และมีจำนวนตาอย่างน้อย 5-10 ตาต่อท่อนพันธุ์

       วิธีปลูก

      - ปลูกแบบปักท่อนพันธุ์ตั้งหรือเอียง โดยในฤดูฝนคสรปักให้ลึก 5-12 ดซนติเมตร ในช่วงปลายฤดูฝนควรปักให้ลึง 10-15 เซนติเมตร

       - ในพื้นที่ต่ำหรือพื้นที่มีความลาดเอียงควรปลุกมันสำปะหลังบนสันร่อง

       ระยะปลุก

      - พื้นที่ลาดใช้พื้นที่ระยะปลูกระหว่างแถว 80-100 เซนติเมตรระหว่างต้น 80-100 เซนติเมตร ซึ่งมีจำนวนต้น 1,600-2,500 ต้นต่อไร่

       - พื้นที่ลาดเอี่ยงใช้ระยะปลูกระหว่างร่อง 80 เซนติเมตร ระหว่างต้น 80 เซนติเมตร เพื่อช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน

       การใส่ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตร

      - แนะนำให้ใช้ป๋ยเคมีที่มีอัตราส่วน N:P:K 2:1:2  ในทางปฏิบัติ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออาจใช้ปุ๋ยเคมีที่มีอัตราส่วนปุ๋ยไกล้เคียง เช่น สูตร 15-7-18 ใส่อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 15-5-35 ก็ได้เช่นกัน

       - ใส่เพียงครั้งเดียวเมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-2 เดือนในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ โดยขุดหลุมใส่ 2 ข้างต้นระยะพุ่มใบและกลบดิน

     

       การบำรุงรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน

      การบำรุงรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้คงสภาพเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงได้ยาวนานสามารถทำได้โดยการหว่านเมล็ดพันธุ์สด เช่น ปอเทือง หรือถั่วพุ่ม อัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่หรือโรยเมล็ดถั่วพร้าอัตราประมาณ 15 กิโลกรัมต่อไร่เป็นแถวห่าง 0.50 – 1.0 เมตร ระยะระหว่างต้น 25-50 เซนติเมตรแล้วไถกลบพืชสดเหล่านี้เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน ก่อนปลูกมันสำปะหลัง

        แหล่งปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติดังนี้

       สภาพพื้นที่

      - ไม่เป็นที่ลุ่มหรือมีน้ำท่วมขัง

       - มีความสูงจากระดับน้ำทะเล

       - ไกล้แหล่งรับซื้อผลผลิต

       ลักษณะดิน

       - ดินร่วน ดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี

       - มีความเป็นกรดละด่าง 4.5-8.0

       สภาพภูมิอากาศ

       - เขตร้อนตั้งแต่เขตรุ้งที่ 30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต้

        - มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,200-1,500 มิลลิตรเมตรต่อปี

        - อุณภูมิเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส

       การเก็บเกี่ยว

       มันสำปะหลังเป็นพืชที่ไม่จำกัดอายุเก็บเกี่ยวแต่ควรเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 8 เดือนขึ้นไปอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ 12 เดือน หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วควรรีบส่งโรงงานโดยเร็ว ไม่ควรทิ้งไว้เกิน 4 วัน เพราะหัวมันจากเน่าเสีย

        ปัจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณแป้ง

       1. พันธุ์ พันธุ์มันสำปะหลังแต่ละพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวไม่เท่ากัน พันธุ์ระยอง 90 ทีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุด รองลงมาคือพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 5 ระยอง 72 ละระยอง 60 ตำลำลับ

       2.ฤดู ช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-มีนาคม) เดือนพฤศจิกายน ความเชื้อในดินเริ่มลดน้อยลงต้นมันสำปะหลังจะอยู่การเจริญเติบโต ทิ้งใบ น้ำในหัวมีเปอร์เซ็นต์แป้งจึงสูงจนถึงฤดูฝน (เมษายน-ตุลาคม) เดือนเมษายนอากาศร้อนจัดและเริ่มมีฝน มันสะฃำปะหลังใช้พลังงานมากเพื่อการหายใจ และสร้างใบใหม่แป้งที่สะสมไว้ในหัวจึงถูกนำไปใช้ทำให้เปอร์เซ็นต์แป้งลดลงได้

       3.อายุ เมื่อเก็บเกี่ยวในเดือนเดียวกันอายุ 8-12 เดือน จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ถ้าต้นมันสำปะหลังมีอายุมากขึ้น 16-18 เดือน หัวจะมีขนาดใหญ่บริเวณตรงการของหัวจะฝ่อหรือมีน้ำมากเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวจึงต่ำ

       4. การตัดต้นก่อนเก็บเกี่ยว เมื่อมีการตัดต้นมันสำปะหลังโดยยังไม่มีการเก็ยเกี่ยวมันสำปะหลังจะมีการแตกยอดและใบใหม่ จึงดึงแป้งที่สะสม ไปใช้ทำให้เปอร์เซ็นต์แป้งลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะราย 2 เดือนแรก หลังการตัดต้นไป ต่อเมื่อเข้าเดือนที่ 3 มีใบมากพอแล้วจะสังเคราะห์แสงสร้างแป้งไปสะสมที่หัวได้อีกครั้งหนึ่ง

       5. ระยะเวลาหลังเก็บเกี่ยว หลังจากขุดหัวมันสำปะหลังแล้วควรรีบส่งโรงงานทันทีในระยะ 2 วันแรกหัวมันยังไม่เน่าเสียและเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวยังไม่ลดลงแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว่เกิน 4 วัน หัวมันสำปะหลังจะเน่าเสียมากและเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวจะลดลง

       การเก็บรักษาต้นพันธุ์

      ส่วนที่ใช้ระยายพันธุ์ของมันสำปะหลังคือส่วนของลำต้น การเก็บรักษาต้นพันธุ์มีระยะเวลาจำกัดเนื่องจากความสมบูรณ์ ความแข็งแรง และความงอกจะลดลงตามลำดับ

       ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาต้นพันธุ์มีดังนี้

       1) พันธุ์ ต้นพันธุ์มันสำปะหลังในแต่ละพันธุ์สามารถเก็บได้นานต่างกัน เช่น พันุ์ระยอง 90 เก็บไว้ไม่ได้เกิน 15 วันพันธุ์ระยอง 60 ระยอง 5 เกษศาสตร์ 50 เก็บไว้ได้นาน 30-45 วัน

       2) ส่วนของต้นพันธุ์ มันสำปะหลังบางพันธุ์ เช่น ระยง 90 มีการแตกกิ่ง ส่วนของกิ่งก็สามารถใช้ทำพันธุ์ได้แต่เก็บรักษาไว้ได้ไม่นานเท่าส่วนของลำต้น

       3) ฤดู ในฤดูฝนสภาพอากาศมีความชื้นสูง สามารถเก็บรักษาต้นพันธุ์ได้ยาวนานกว่าฤดูแล้ง

       4) สภาพการเก็บ ในฤดูฝน เก็บไว้ในกลางแจ้งหรือในที่ร่มมีผลไม่แตกต่างกันส่วนในฤดูแล้ง เก็บไว้ในที่ร่มจะเก็บไว้ได้นานกว่าเก็บในสภาพกลางแจ้ง

       5) วิธีการเก็บ ควนเก็บกองวางตั้งบนพื้นดินที่มีการสับพรวนดิน ให้ส่วนโคนของทุกๆต้นสัมผัสพื้นดินแล้วพรวนดินกลบรอบๆกอง ถ้าเป็นฤดูแล้งต้องมีการรดน้ำช่วยจะทำให้สามารถสามารถเก็บไว้นานขึ้น วิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์มันสำปะหลังไว้ทำพันธุ์ที่ดีที่สุด คือการทำแปลงขยายพันธุ์ไว้เฉพาะเมื่อเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังจะไม่เก็บเกี่ยวหมดทั้งแปลง แต่จะเหลือไว้ส่วนหนึ่ง (1:10) ซึ่งจะเก็บเกี่ยวหลังจากเอาต้นพันธุ์ไปปลูกแล้ว

      

 

 

 

ปุ๋ยราคา กรี น ลิ ฟ ส์ 10 52 17 การ ผสม ปุ๋ย การ ใส่ ปุ๋ย อ้อย กรม วิชาการ เกษตร ขาย ปุ๋ย ขาย ปุ๋ย ชลบุรี ขาย ปุ๋ย ระยอง ขาย ปุ๋ย ราคา ส่งขาย ปุ๋ย สูตร เสมอ ขาย ปุ๋ย เคมี ขาย ป๋ ย ขายส่ง ปุ๋ย ขายส่ง ปุ๋ย เคมี ตั อง การ ซื้อ ขี้ ไส้เดือน ใน เขต อำเภอ ปราณบุร ตัวแทน ขาย ปุ๋ย ตรา หมีตัวแทน ขาย ปุ๋ย เคมี ตัวแทน จำหน่าย ปุ๋ย ยา ตัวแทน ปุ๋ย คน เขียว อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย ตาราง ราคา ยางพารา ทำ ธุรกิจ ขาย ปุ๋ยบริษัท ปุ๋ย ปลา นิล ทอง บริษัท ปุ๋ย เคมี บริษัท สามัคคี พัฒนา จำกัด กาญจนบุรี บูม 99 ปุ๋ย ปุ๋ย 21 0 0 24s ราคา ปุ๋ย cp หมอ ดิน ราคาปุ๋ย คน เขียว ราคา ปุ๋ย ซอย ล์ เม ต ปุ๋ย ซี พี ไอ พลัส ปุ๋ย ตรา นก ปากห่าง ปุ๋ย ตรา ปลา นิล ทอง ราคา ปุ๋ย ตรา มงกุฎ ราคา ปุ๋ย ตรา รถ เก๋ง ราคาปุ๋ย ตรา หญิง งาม ราคา ปุ๋ย ตรา หัว คน ป่า ปุ๋ย ตรา หัว คน ป่า สูตร 22 4 22 ราคา ปุ๋ย ทอง ล้น ราคา ปุ๋ย ทาง ใบ ดาวเรือง ปุ๋ย ทิพย์ ราคาปุ๋ย น้ำ 12 12 12 ราคา ปุ๋ย น้ํา ปุ๋ย บัว ทิพย์ ปุ๋ย บุญ พืช ปุ๋ย บุญ พืช ราคา ปุ๋ย บุญ พืช สำหรับ ใส่ ยางพารา ปุ๋ย ปลา นิล ทอง ปุ๋ย ปลา นิล ทอง ราคาปุ๋ย ปลา นิล ทอง ใส่ ยางพารา ปุ๋ย ยางพารา ยี่ห้อ ไหน ดี ปุ๋ย ยางพารา ราคา ปุ๋ยยางพารา เปิด กรีด 30 5 18 ราคา ปุ๋ย ยู เรี ยปุ๋ย ยู เรี ย ราคา ปุ๋ย รองพื้น ข้าวโพด ราคา ปุ๋ย ราคา ส่ง ปุ๋ย รุ่งอรุณ ปุ๋ย สยาม ธุรกิจ ปุ๋ย สาม สตางค์ ปุ๋ย หนุ่ม เมือง ชลปุ๋ย หว่าน นา ข้าว ราคา ถูก และ ดี ปุ๋ย อินทรีย์ ราคา ปุ๋ย เคมี ราคา ปุ๋ย เคมี ราคา ลูก ละ เท่า ไหร่ ปุ๋ย เคมี ราคา ส่ง ปุ๋ย เคมี สำหรับ ยางพาราปุ๋ย เคมี สูตร ต่างๆ ปุ๋ย เต่า เท อ โบ ปุ๋ย โช บุ ปุ๋ย โฟ แมน ปุ๋ย โฟ แมน ราคา ปุ๋ย ใส่ ข้าว ราคา ปุ๋ย ใส่ ยางพารา ยี่ห้อ ไหน ดี ปุ๋ย ไอ ซี พีราคา ปุ๋ย ราคา ปุ๋ย 0 0 60 กระสอบ ละ ราคา ปุ๋ย 15 15 15 ราคา ปุ๋ย 15 15 15 กระสอบ ละ 2562 ราคา ปุ๋ย 2562ราคา ปุ๋ย ตรา กระต่าย 2562 ราคา ปุ๋ย ตรา กระต่าย 50 กก ราคา ปุ๋ย ตรา มงกุฎ เท อ รา โก ร ราคา ปุ๋ย ท็ อป วัน วัน นี้ ราคา ปุ๋ย ยางพาราราคา ปุ๋ย ยู เรี ย ราคา ปุ๋ย ยู เรี ย 50 กก ราคา ปุ๋ย รุ่งอรุณ ราคา ปุ๋ย วัน นี้ ราคา ปุ๋ย วัน นี้ 2562ราคา ปุ๋ย สูตร ต่างๆ ราคา ปุ๋ย อินทรีย์ ราคา ปุ๋ย อินทรีย์ 2562 ราคา ปุ๋ย เคมี ราคา ปุ๋ย เคมี 2562ราคา แม่ ปุ๋ย 2562 ราคา แม่ ปุ๋ย เคมี วัน นี้ ร้าน ขายส่ง ปุ๋ย เคมี อุบล เกษตร เซ็นเตอร์ เช็ค ราคา ปุ๋ย เคมี 2562 โรงงาน ผลิต ปุ๋ย

Tags : การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง

view