www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยมะขามเทศ

การใส่ปุ๋ยมะขามเทศ

การใส่ปุ๋ยมะขามเทศ

                พันธุ์   พันธุ์มะขามเทศแบ่งตามลักษณะฝัก คือ พันธุ์ฝักขนาดใหญ่        พันธุ์ฝักขนาดกลาง และพันธุ์พื้นเมือง  พันธุ์มะขามเทศแบ่งตามรสของฝัก  คือ พันธุ์ฝักหวาน และพันธุ์ฝักฝาด

                การเตรียมดิน ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดอย่างน้อย 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ตากดินไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผสมดินปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกประมาณหลุมละ 2-3 ปุ๋ยกี๋

                การปลูก มะขามเทศสามารถปลูกได้ทั้งแบบยกร่องและเป็นพื้นที่ราบแบบยกร่องและเป็นพื้นที่ราบ แบบยกร่องจะใช้ระยะปลูกประมาณ 8-10x 8-10 เมตร ใน 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 16-25ต้น ส่วนในพื้นที่ราบจะใช้ระยะปลูกประมาณ 10-12 x 10-12 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 10-16 ต้น

                การให้น้ำ ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งในมะขามเทศต้นเล็กและต้นโต สำหรับมะขามเทศต้นโตควรงดให้น้ำในช่วงก่อนออก ดอกเช่นเดียวกับไม้ผลชนิดอื่นๆ เพื่อให้มะขามเทศพักตัวสะสมอาหารเตรียมความพร้อมที่จะออกดอก และเมื่อมะขามเทศติดดอกออกฝักแล้ว จึงเริ่มให้น้ำตามปกติ แต่ควรระวังในช่วงที่ฝักเริ่มแก่เพราะถ้าให้น้ำในช่วงนี้มากเกินไปจะทำ ให้คุณภาพฝักไม่ดี ฝักแตกเร็วขึ้นเมื่อเนื้อไม่แน่นและรสชาติไม่ดี

                การใส่ปุ๋ย แบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่สำคัญคือ หลังจากเก็บผลผลิตและตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยเคมี

สูตร 15-15-15 , ช่วงก่อนออกดอกใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนต่ำ สูตร 8-24-24  และในช่วงฝักเริ่มแก่ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อให้มีรสชาติดีขึ้น อัตราการใส่ 1-2 กำมือต่อต้น

                การเก็บเกี่ยวผลผลิต  ปกติมะขามเทศจะเก็บเกี่ยวผลได้ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ดังนั้นถ้าทำให้มะขามเทศออกก่อนฤดู  จะขายได้ราคาถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท (ในซุปเปอร์มาร์เกตที่กรุงเทพฯราคากิโลกรัมละ 120บาท) ส่วนในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะขายได้ในกิโลกรัมละ 30-50 บาท

                โรคและแมลงศัตรู เนื่องจากมะขามเทศเป็นไม้ผลที่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงน้อยในช่วงออกดอกใหม่ ๆ ใช้สารฆ่าแมลงผสมสารกันราฉีดพ่นเพื่อให้ติดฝักดก ส่วนปัญหาเรื่องแมลงกัดกินผิวและเมล็ด ใช้สารไมแทคพ่นทุก 15-20 วัน และหยุดเมื่อฝักมะขามเทศเริ่มแตก  ส่วนโรคราใช้สารยูคาร์โฟนฉีดพ่น การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงจึงควรพ่นเท่าที่จำเป็นจริง ๆ และควรหยุดก่อนเก็บฝักอย่างน้อย 15 วัน เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างในฝัก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพราะมะขามเทศเมื่อใกล้เก็บเกี่ยวเนื้อจะปริพองทำ ให้เปลือกของฝักแตกออก สารเคมีสัมผัสได้โดยตรงเมื่อทำ การพ่นสาร กำจัดศัตรูพืช

Tags : การใส่ปุ๋ยมะขามเทศ

view