www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปุ๋ยยางพารา|การใส่ปุ๋ยยางให้ได้ผลผลิตสูง ที่เว็บนี้!!

ปุ๋ยยางพารา|การใส่ปุ๋ยยางให้ได้ผลผลิตสูง ที่เว็บนี้!!

คำแนะนำการใส่ปุ๋ยยางพารา-5นางฟ้าทรงฉัตร

 

แชร์หน้านี้

ปุ๋ยเคมี 20-8-20 (ปุ๋ยเพิ่มน้ำยางพาราใหญ่) |ขายส่ง 600-650 บาท ขั้นต่ำ 5 ตัน

  • สำหรับ ยางพาราใหญ่ ยางเปิดกรีด อายุ 5-20 ปี ช่วยเพิ่มน้ำยางให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางมีคุณภาพดี

  • ทร 035-440248  ไลน์ไอดี  yuthathep
฿890.00฿790.00

สนใจโทร 035-440248 หรือ 080-2436300 LINE ID: yuthathep

อ่านต่อ

            การใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางด้วยปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตร มีหลายวิธี เช่น ใช้ปุ๋ยสูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 ,20-8-20 และ 20-10-12 วิธีหว่านปุ๋ยกระจายเป็นแถบห่างจากโคนต้น ประมาณ 1-2 เมตร แล้วคราดกลบ วิธีหว่านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต้น วิธีหว่านแล้วคราดกลบ วิธีเจาะเป็นหลุมใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือปุ๋ยยาง 20-10-12 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร แล้วกลบบาง ๆ และวิธีเจาะเป็นร่อง เป็นต้น โดยแบ่งใส่เป็นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต่อต้นต่อ 6 เดือน ครั้งแรกใส่ในระยะต้นยางพาราเริ่มผลิใบอ่อน (ประมาณเดือนพฤษภาคมใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สองหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)ปุ๋ยยางพารา

การใส่ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรในยางพาราเล็ก

การใช้ปุ๋ยในสวนยาง

       1. การใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด : ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด คือ ปุ๋ยที่ใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนต้นยางได้ขนาดกรีดอายุต้นยาง 1 ถึง 6 ปี ปุ๋ยที่ใช้ได้แก่ ปุ๋ยรองก้นหลุม และ ปุ๋ยบำรุงปุ๋ยรองก้นหลุม เป็นปุ๋ยที่เร่งให้รากงอกและแผ่ขยายเร็ว ปุ๋ยรองก้นหลุมที่แนะนำใช้ในสวนยางได้แก่ ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) เป็นปุ๋ยที่ผลิตได้ในประเทศ มีปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดประมาณร้อยละ 25 มีปริมาณฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ร้อยละ 3

        วิธีใส่ ปุ๋ยรองก้นหลุม โดยขุดดินแยกเป็น 2 ส่วนคือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ใช้ดินบนกลบลงในหลุมก่อน ส่วนดินล่างใช้คลุกกับปุ๋ยหิน ฟอสเฟตอัตรา 170 กรัมต่อหลุม แล้วกลบดินล่างที่คลุกปุ๋ยลงไปให้เต็มหลุมในเขตแห้งแล้งแนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม เพิ่มในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้นซึ่งจะมีผลทำให้ต้นยางมีอัตราการรอดตายสูงและการเจริญเติบโตในช่วงแรกดีขึ้นปุ๋ยบำรุง เป็นปุ๋ยที่ใส่เพื่อเร่งให้ต้นยางเจริญเติบโตเร็ว สามารถเปิดกรีดได้เร็วขึ้นและให้ผลผลิตสูง ปุ๋ยบำรุงที่แนะนำ ใช้ในสวนยางก่อนเปิดกรีด จำนวน 2 สูตร ปุ๋ยยางพารา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 หรือ  สำหรับดินทุกชนิดในเขตปลูกยางเดิม   และปุ๋ยตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-16-8 หรือปุ๋ยยางสูตร 15-15-15 , 20-10-12 สำหรับดินทุกชนิดในเขตปลูกยางใหม่  โดยสูตรปุ๋ยสำหรับดินปลูกยางในเขตปลูกยางเดิม มีอัตราปุ๋ยที่ใส่แตกต่างกันตามชนิดของเนื้อดิน ส่วนในเขต ปลูกยางใหม่ และเขตแห้งแล้งแนะนำอัตราปุ๋ยเหมือนกันในดินทุกชนิด และควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีการใส่ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีดในปีที่ 7

       เมื่อต้นยางเปิดกรีดได้แล้วในปีที่ 7 ยังมีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรต่อไปทุกปี เพื่อให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีดที่แนะนำคือ ปุ๋ยเร่งน้ำยาง 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 และ 20-8-20 ใช้ได้กับดินทุกชนิด ทั้งในเขตปลูกยางเดิมและเขตปลูกยางใหม่

       อย่างไรก็ตาม สวนยางที่ปลูกพืชคลุมดินระหว่างแถวยาง และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางและ พืชคลุมดินสม่ำเสมออาจ ไม่ต้องใสปุ๋ยบำรุงต้นยาง ในช่วง 2 ปีแรกที่เปิดกรีด หากในดินและใบยางมีปริมาณธาตุ อาหารเพียงพอ ทั้งนี้จากปุ๋ยที่ใส่ให้แก่ต้นยางในระยะยาง อ่อนยังมีผลตกค้างในดินเป็นเวลา 2 ปี

       การใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นยางที่เปิดกรีดแล้วในปีที่ 7  แนะนำให้ใส่ปุ๋ยนางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 หรือ 20-10-12 ในอัตรา1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 500 กรัมต่อต้น ครั้งแรกใส่ปุ๋ยยางพาราในต้นฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบ  คือ ประมาณปลายเดือนเมษายน - พฤษภาคม และครั้งที่ 2ใส่ปุ๋ยยางพารา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 / 20-8-20 เพื่อเร่งน้ำยาง ประมาณเดือนสิงหาคม -กันยายน โดยหว่านปุ๋ยในบริเวณห่างจากโคนต้นยางประมาณ 3 เมตร หรือบริเวณกึ่งกลางระหว่างแถวยาง คราดกลบให้ปุ๋ยอยู่ใต้ผิวดินที่ ระดับความลึกประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร

ราคาปุ๋ยเคมี

        พันธุ์ยางที่แนะนำสำหรับเกษตรกรพันธุ์ยางที่แนะนำสำหรับเกษตรกรทั่วไปสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ออกคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2536 สำหรับเกษตรกรทั่วไปไว้ดังนี้

  • พันธุ์ยางชั้น 1 ได้แก่ ยางพันธุ์ดีแนะนำให้เกษตรกรปลูกโดยไม่จำกัดพื้นที่ปลูก
  • พันธุ์ยางชั้น 2 ได้แก่ ยางพันธุ์ดี แนะนำให้เกษตรกรปลูกโดยจำกัดพื้นที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกยางที่ถือครองแต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่
  • พันธุ์ยางชั้น 3 ได้แก่ ยางพันธุ์ดี แนะนำให้เกษตรกรปลูกโดยกำจัดพื้นที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่ปลูกยางที่ถือครองแต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่

       พันธุ์ยางที่แนะนำให้ปลูกในแหล่งปลูกยางเดิม (ภาคใต้และภาคตะวันออก)

  • พันธุ์ยางชั้น 1 BPM 24, สงขลา 36 2/, RRIM 600, GT 1, PR 255, PR 261
  • พันธุ์ยางชั้น 2 PB 217, RRIC 110, RRIC 100, PB 260, PB 255, PB 235
  • พันธุ์ยางชั้น 3 KRS 251, PR 305, PR 302, RRIC 101, BPM 1, RRIM 712, KRS 250, KRS 226, KRS 225, KRS 218, PB 311, RRIC 121

       พันธุ์ยางที่แนะนำให้ปลูกในแหล่งปลูกยางใหม่ (ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  • พันธุ์ยางชั้น 1 RRIM 600, GT 1, สงขลา 36, BPM 24, PR 255
  • พันธุ์ยางชั้น 2 PB 235, PB 260

       การเตรียมพื้นที่ปลูกยางควรเตรียมพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ที่เป็นสวนยางเก่า ป่า หรือมีไม้ยืนต้นอื่นขึ้นอยู่ จะต้องโค่นไม้ เหล่านั้นเสียก่อน การโค่นจะใช้วิธีตัดต้นไม้ให้เหลือตอสูง 40-50 เซนติเมตร แล้วทำลายตอไม้เหล่านั้นให้ผุสลายในภายหลัง โดยใช้สาร เคมีไทรโคลเปอร์ หรือการ์ลอน 4 (ชื่อการค้า) ในอัตรา 5 ซี.ซี. ผสมน้ำ 95 ซี.ซี. ต่อตอ โดยทาก่อนหรือหลังตัดต้นไม้ 1-7 วันก็ได้ หรือจะใช้ รถแทรกเตอร์ไถต้นไม้ออกจากแปลงให้หมดก็ได้เช่นกันหลังจากโค่นต้นยางเก่า หรือต้นไม้อื่นๆ แล้วต้องเก็บไม้ใหญ่ออก จากนั้นเก็บเศษไม้รวมเป็นกองๆ เรียงเป็นแนวตามพื้นที่ ตากให้แห้ง ทำแนวกันไฟแล้วเผา หลังจากเผาเสร็จควรเก็บปรนที่ยังไหม้ไม่หมดรวมกันเผาอีกครั้ง

       การเตรียมหลุมปลูกหลุมปลูกยางโดยทั่วไปจะมีขนาดกว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร การขุดหลุมปลูกควรแยกดินบนและดินล่างไว้คนละส่วน ตากดินทิ้งไว้ 10-15 วัน จากนั้นย่อยดินบนให้ร่วนแล้วผสมปุ๋ยร็อคฟอสเฟต อัตรา 170 กรัมต่อหลุม

       การปลูกซ่อมหลังจากปลูกแล้วอาจมีต้นยางบางต้นตายไปเนื่องจากอากาศแห้งแล้ง ถูกโรคและแมลงทำลาย หรือต้นที่ปลูกไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องปลูกซ่อม ซึ่งควรทำให้เสร็จภายในช่วงฤดูฝน ต้นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกซ่อม คือ ยางชำถุง เพราะจำทำให้ต้นยางที่ปลูกในแปลงมีขนาดไล่เลี่ยกัน ส่วนต้นยางที่มีอายุเกิน 1 ปี ไปแล้วไม่ควรปลูกซ่อม เพราะจะถูกบังร่มไม่สามารถเจริญเติบโตทันต้นอื่นได้

ราคาปุ๋ยทุกสูตร 2557

การใส่ปุ๋ยยางพาราตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร

       บริเวณที่ใส่ปุ๋ยเคมีระยะแรกหลังจากปลูกยาง รากของต้นยางจะแผ่ออกเป็นวงกลมรอบลำต้น ประมาณปีที่ 4 รากจึงจะแผ่ขยายออกไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างแถวยาง และเมื่อต้นยางมีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป รากก็จะแผ่ขยายเพิ่มขึ้นและหนาแน่น อยู่ในบริเวณห่างจากลำต้น ประมาณ 60 เซนติเมตร จนถึง 3 เมตร ดังนั้นเพื่อให้การ ดูดอาหารของต้นยางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรใส่ปุ๋ยบริเวณ ที่มีรากดูดอาหาร หนาแน่นคือเมื่อต้นยางยังเล็กควรใส่ปุ๋ยเป็นวงกลม รอบลำต้น ส่วนต้นยาง ที่มีออายุตั้งแต่ 17 เดือนขึ้นไป ให้หว่านปุ๋ยกระจายสม่ำเสมอเป็นแถบยาว ไปให้แถวยาง ห่างจากโคน ต้นยางข้างละ 1 เมตร เมื่อยางมีอายุ 5 ปีขึ้นไปให้หว่านปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรเป็นแถบกว้างห่าง จากโคนต้นยางอย่างน้อย 50 เซนติเมตร และขยายออกไปถึง 3 เมตร สำหรับยาง ที่เปิดกรีด แล้วให้หว่านปุ๋ยยางพารา 5 นางฟ้าทรงฉัตรทั่วแปลงห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

วิธีการใส่ปุ๋ยยางพารา

วิธีการใส่ปุ๋ยยางพาราตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรที่ดีจะต้องเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติใส่แล้วพืชสามารถ ดูดไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยมีวิธีการใส่ปุ๋ยดังนี้

การใส่ปุ๋ยยางรองพื้น

- นิยมใช้ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต สูตร 0-3-0 ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เคลื่อนไหวได้ยาก เพราะถูกตรึ่งด้วยแร่ธาตุต่างๆ ในดิน โดยคลุกเคล้าปุ๋ยกับดินแล้วใส่ลงในหลุมก่อนปลูกยางใส่แบบหว่าน

- เป็นการหว่านปุ๋ยให้ทั่วบริเวณที่ใส่ปุ๋ย เหมาะสำหรับใช้กับพื้นที่ที่เป็นที่ราบ และมีการกำจัดพืชด้วยสารเคมีเพราะเศษซากพืชที่เหลือจะช่วยป้องกัน การชะล้างปุ๋ยในช่วงที่มีฝนตก แต่ถ้าเป็นที่ราบที่กำจัดพืชด้วยวิธีถาก ควรคราดให้ปุ๋ยเข้ากับดินด้วย เพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างปุ๋ยใส่แบบเป็นแถบ

- เป็นการใส่ปุ๋ยโดยโรยเป็นแถบไปตามแนวแถว ต้นยางในร่องที่เซาะไว้ แล้วกลบ วิธีนี้จะใช้กับต้นยางที่มีอายุ 17 เดือนขึ้นไป และยังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทเล็กน้อยหรือพื้นที่ทำขั้นบันได้ด้วยใส่แบบเป็นหลุม

- เป็นการใส่ปุ๋ยโดยการขุดหลุมบริเวณรอบโคนหรือสองข้าง ของต้นยางประมาณ 2-4 หลุมต่อต้น แล้วใส่ปุ๋ยลงในหลุมกลบให้เรียบร้อย เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ลาดเท และไม่ได้ทำขั้นบันไดนอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงเพื่อให้การใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ ควรใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งหรือฝนตกชุกมากเกินไป และควรกำจัดพืชก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง ถ้าต้องการให้ต้นยางสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้เร็ว ให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะต้องมีการใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงก่อนโค่น 3-5 ปี โดยปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

การกรีดยาง

การกรีดยางต้องยึดหลักที่ว่า เมื่อกรีดแล้วจะต้องได้น้ำยางมากที่สุด เปลือกเสียหายน้อยที่สุด กรีดได้นาน 25-30 ปี และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดขนาดของต้นยางที่เปิดกรีดได้

1. ขนาดของต้นยางที่พร้อมเปิดกรีดต้องมีเส้นรอบต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร วัดที่ความสูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร

2. เปิดกรีดครั้งแรกเมื่อมีจำนวนต้นยางที่พร้อมเปิดกรีดในสวนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ของต้นยาง ทั้งหมดในสวน

3. ต้นยางติดตา สามารถเปิดกรีดครั้งแรกได้ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 50, 75, 100, 125, หรือ 150 เซนติเมตรระดับใดระดับหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าเปิดกรีดต่ำจะได้รับผลผลิตมากกว่า

ชนิดของต้นพันธุ์ยางพารา

1. ต้นตอตาคือ ต้นกล้ายางที่ได้รับการติดตาด้วยยางพันธุ์ดีหลังจากที่ติดตาเรียบร้อยแล้ว จึงถอนขึ้นมาตัดแต่งราก และตัดต้นเดิม เหนือแผ่นตาประมาณ 2 นิ้ว ทิ้งแล้วนำต้นตอที่ได้ไปปลูกทันที ต้นตอตาจะเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่มีดินห่อหุ้มรากหรือเรียกว่าต้นเปลือกราก

2. ต้นติดตาชำในถุงพลาสติกหรือยางชำถุงคือ ต้นตอตาที่น้ำมาชำในถุงพลาสติกขนาดกว้าง 4 ฝ นิ้วยาว 14 นิ้ว หรือขนาดใหญ่กว่านี้ที่บรรจุดินไว้เรียบร้อยแล้ว ดูแลบำรุงรักษา จนตาแตกออกมาเป็นใบได้ขนาด 1-2 ฉัตร อายุประมาณ 3-5 เดือน และมีใบในฉัตรยอดแก่เต็มที่

3. ต้นยางที่ปลูกด้วยเมล็ดแล้วติดตาในแปลงคือการปลูกสร้างสวนยางโดยใช้เมล็ดปลูกในแปลงโดยตรง เมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีขนาดเหมาะสมจึงทำการติดตาในแปลงปลูกต้นพันธุ์ยางทั้ง 3 ชนิดดังที่กล่าวมาแล้วเหมาะสมที่จะปลูกในภาคตะวันออก และภาคใต้ แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนะนำให้ปลูกด้วยต้นยางชำถุง เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 

อัตราการใส่ปุ๋ยยางพาราตามคำแนะนำของสกย.

สำหรับสวนยางพาราในระยะก่อนให้ผลผลิต สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.โดยคำแนะนำจากสถาบันวิจัยยาง ได้กำหนดให้เจ้าของสวนยางพาราใช้ปุ๋ยยางสูตรทั่วไป คือ สูตร 20-8-20 สำหรับเขตปลูกยางพาราเดิม (ภาคใต้และภาคตะวันออก) โดยอัตราปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของดิน

และสูตร 20-10-12 สำหรับเขตปลูกยางพาราใหม่ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยอัตราปุ๋ยจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน

ดังตาราง

เขตปลูกยางเดิม

      ในเขตปลูกยางพาราเดิม สำหรับการปลูกแทนแบบ 1 ตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกำหนด คือ ปลูกด้วยต้นตอตา หรือยางชำถุง ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 ในอัตราที่ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน และอายุต้นยางพารา ดังนี้

ปุ๋ยราคา กรี น ลิ ฟ ส์ 10 52 17 การ ผสม ปุ๋ย การ ใส่ ปุ๋ย อ้อย กรม วิชาการ เกษตร ขาย ปุ๋ย ขาย ปุ๋ย ชลบุรี ขาย ปุ๋ย ระยอง ขาย ปุ๋ย ราคา ส่งขาย ปุ๋ย สูตร เสมอ ขาย ปุ๋ย เคมี ขาย ป๋ ย ขายส่ง ปุ๋ย ขายส่ง ปุ๋ย เคมี ตั อง การ ซื้อ ขี้ ไส้เดือน ใน เขต อำเภอ ปราณบุร ตัวแทน ขาย ปุ๋ย ตรา หมีตัวแทน ขาย ปุ๋ย เคมี ตัวแทน จำหน่าย ปุ๋ย ยา ตัวแทน ปุ๋ย คน เขียว อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย ตาราง ราคา ยางพารา ทำ ธุรกิจ ขาย ปุ๋ยบริษัท ปุ๋ย ปลา นิล ทอง บริษัท ปุ๋ย เคมี บริษัท สามัคคี พัฒนา จำกัด กาญจนบุรี บูม 99 ปุ๋ย ปุ๋ย 21 0 0 24s ราคา ปุ๋ย cp หมอ ดิน ราคาปุ๋ย คน เขียว ราคา ปุ๋ย ซอย ล์ เม ต ปุ๋ย ซี พี ไอ พลัส ปุ๋ย ตรา นก ปากห่าง ปุ๋ย ตรา ปลา นิล ทอง ราคา ปุ๋ย ตรา มงกุฎ ราคา ปุ๋ย ตรา รถ เก๋ง ราคาปุ๋ย ตรา หญิง งาม ราคา ปุ๋ย ตรา หัว คน ป่า ปุ๋ย ตรา หัว คน ป่า สูตร 22 4 22 ราคา ปุ๋ย ทอง ล้น ราคา ปุ๋ย ทาง ใบ ดาวเรือง ปุ๋ย ทิพย์ ราคาปุ๋ย น้ำ 12 12 12 ราคา ปุ๋ย น้ํา ปุ๋ย บัว ทิพย์ ปุ๋ย บุญ พืช ปุ๋ย บุญ พืช ราคา ปุ๋ย บุญ พืช สำหรับ ใส่ ยางพารา ปุ๋ย ปลา นิล ทอง ปุ๋ย ปลา นิล ทอง ราคาปุ๋ย ปลา นิล ทอง ใส่ ยางพารา ปุ๋ย ยางพารา ยี่ห้อ ไหน ดี ปุ๋ย ยางพารา ราคา ปุ๋ยยางพารา เปิด กรีด 30 5 18 ราคา ปุ๋ย ยู เรี ยปุ๋ย ยู เรี ย ราคา ปุ๋ย รองพื้น ข้าวโพด ราคา ปุ๋ย ราคา ส่ง ปุ๋ย รุ่งอรุณ ปุ๋ย สยาม ธุรกิจ ปุ๋ย สาม สตางค์ ปุ๋ย หนุ่ม เมือง ชลปุ๋ย หว่าน นา ข้าว ราคา ถูก และ ดี ปุ๋ย อินทรีย์ ราคา ปุ๋ย เคมี ราคา ปุ๋ย เคมี ราคา ลูก ละ เท่า ไหร่ ปุ๋ย เคมี ราคา ส่ง ปุ๋ย เคมี สำหรับ ยางพาราปุ๋ย เคมี สูตร ต่างๆ ปุ๋ย เต่า เท อ โบ ปุ๋ย โช บุ ปุ๋ย โฟ แมน ปุ๋ย โฟ แมน ราคา ปุ๋ย ใส่ ข้าว ราคา ปุ๋ย ใส่ ยางพารา ยี่ห้อ ไหน ดี ปุ๋ย ไอ ซี พีราคา ปุ๋ย ราคา ปุ๋ย 0 0 60 กระสอบ ละ ราคา ปุ๋ย 15 15 15 ราคา ปุ๋ย 15 15 15 กระสอบ ละ 2562 ราคา ปุ๋ย 2562ราคา ปุ๋ย ตรา กระต่าย 2562 ราคา ปุ๋ย ตรา กระต่าย 50 กก ราคา ปุ๋ย ตรา มงกุฎ เท อ รา โก ร ราคา ปุ๋ย ท็ อป วัน วัน นี้ ราคา ปุ๋ย ยางพาราราคา ปุ๋ย ยู เรี ย ราคา ปุ๋ย ยู เรี ย 50 กก ราคา ปุ๋ย รุ่งอรุณ ราคา ปุ๋ย วัน นี้ ราคา ปุ๋ย วัน นี้ 2562ราคา ปุ๋ย สูตร ต่างๆ ราคา ปุ๋ย อินทรีย์ ราคา ปุ๋ย อินทรีย์ 2562 ราคา ปุ๋ย เคมี ราคา ปุ๋ย เคมี 2562ราคา แม่ ปุ๋ย 2562 ราคา แม่ ปุ๋ย เคมี วัน นี้ ร้าน ขายส่ง ปุ๋ย เคมี อุบล เกษตร เซ็นเตอร์ เช็ค ราคา ปุ๋ย เคมี 2562 โรงงาน ผลิต ปุ๋ย

Tags : ปุ๋ย แม่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยยางพารา ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยนาข้าว ปุ๋ยยางพารา ລາຄາຝຸ່ນ. ຝຸ່ນ ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยทอร์ช ปุ๋ยเรือใบ ปุ๋ยกระต่าย ปุ๋ยม้าบิน ปุ๋ยหัววัวคันไถ ปุ๋ยมงกุฎ

view