www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยกระถิน

การใส่ปุ๋ยกระถิน

ชื่ออื่นๆกระถินไทย, กระถินบ้าน(ภาคกลาง), กะเส็ดบก(ราชบุรี), ตอเบา, สะตอเบา, สะตอเทศ(ภาคใต้), ผักก้านถิน(เชียงใหม่), ผักหนอนบก(ภาคเหนือ)

พันธุ์แบ่งได้ 2 พันธุ์ คือ กระถินยักษ์ไม่นิยมรับประทาน มีรสขม โตเร็ว ใช้เลี้ยงสัตว์และพันธุ์ไทยหรือพันธุ์คันนิ่งแฮมที่นิยมปลูกตามรั้วบ้าน และปลูกไว้รับประทานทั่วๆไป

การเตรียมดินเนื่องจากกระถินเป็นพืชทนแล้งได้ดี และนิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน “รั้วกินได้” การเตรียมดินจึงไม่ต้องทำอะไรมากนัก หากจะปลูกตามแนวรั้วบ้านใช้จอบสับๆ ดินให้เป็นแถวยาวตามรั้วบ้านนำปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินแหวกร่อง โรยเมล็ดกระถินลงไปห่างๆประมาณ 10 เซนติเมตร พอขึ้นมาแล้วถอนแยกตามใจชอบว่าจะเอาต้นไว้ห่างขนาดไหน (จะทำรั้วกินได้หรือปลูกไว้เพื่อรับประทานอย่างเดียว) หากปลูกเป็นหลุมใช้จอบขุดดินทำหลุมใส่ปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินโรยเมล็ด 3-5 เมล็ด กลบดินรดน้ำให้ชุ่มประมาณ 3-5 วัน เมล็ดก็งอกแล้วหากปลูกเพื่อขายส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องมีการเตรียมไถดินตากประมาณ 5 วัน พรวนดิน หว่านเมล็ดกระถินโดยก่อนหว่านแช่น้ำ 1 คืน หว่านในฤดูฝนดีที่สุด

การปลูกปลูกเป็นหลุมหยอดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุม ถ้าปลูกเป็นแถวเป็นแนวรั้วบ้านให้โรยเมล็ดกระถินบางๆพอขึ้นมาแล้วถอนแยกให้เหลือจำนวนต้นตามต้องการ

การให้น้ำควรให้น้ำหลังหยอดเมล็ดจนเมล็ดงอกดีแล้วก็เว้นการให้น้ำ ถ้าปลูกฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุด และประหยัดการให้น้ำ

การใส่ปุ๋ยควรเน้นปุ๋ยคอกจะดีกว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีจะไม่คุ้มทุน เพราะปุ๋ยเคมีมีราคาแพง ส่วนราคากระถินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ราคาถูก ส่วนมากเกษตรกรจะปลูกโดยอาศัยธรรมชาติ

การเก็บเกี่ยวแบ่งเป็นถ้าปลูกไว้รับประทานควรตัดต้นให้มีความสูงประมาณ 1 เมตร เพื่อสะดวกในการเก็บยอดไว้รับประทาน  แต่ถ้าปลูกกระถินยักษ์เลี้ยงสัตว์ควรปลูกเป็นผืนใหญ่แล้วปล่อยให้เจริญเติบโตจนกว่าอายุได้ 1 ปี ตัดต้นนำมาสับด้วยมือหรือหั่นด้วยเครื่องตากแดด 1-2 วัน แล้วบรรจุกระสอบส่งขายโรงงานผสมอาหารสัตว์ส่วนต้นตอก็จะแตกกิ่งก้านสามารถเก็บได้ 23 ครั้ง ในฤดูฝน

โรคและแมลงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงพบบ้าง เช่น เพลี้ยไก่แจ้ระบาดในฤดูแล้ง และฤดูหนาว หากปลูกมากเพื่อเป็นการค้าฉีดพ่นด้วย คาร์โบซันแฟน

Tags : การใส่ปุ๋ยกระถิน

view