www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยพุทรา

การใส่ปุ๋ยพุทรา

การใส่ปุ๋ยพุทรา

                พันธุ์  พันธุ์พื้นเมืองมีเพียงสายพันธุ์เดียว  - สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ สามรส. เจดีย์หรือเจดีย์ทอง. ไข่เต่า.บอมเบ (แอ๊ปเปิ้ล). กัลกัตตา. ถ้วยทอง. เหรียญทอง. เหรียญทองพิเศษ.

                การเตรียมดิน   - ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/นม + มูลไก่ไข่/เนื้อ/นกกระทา (แห้งเก่าข้ามปี) ปีละ 2 ครั้ง ให้ยิบซั่มธรรมชาติ  ปีละ 2 ครั้งให้กระดูกป่น  ปีละ 1 ครั้งคลุมโคนต้นด้วยเศษพืชแห้งหนาๆเต็มพื้นที่บริเวณทรงพุ่ม  ล้ำออกไปถึงนอกเขตทรงพุ่มให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพระเบิดเถิดเทิงหรือจุลินทรีย์ 1-2 เดือน/ครั้ง

               การปลูก หากพื้นที่ปลูกเป็นที่ลุ่ม ให้ยกร่องปลูกกว้าง 4-5 เมตร สำหรับการปลูกแบบแถวเดียว เพื่อป้องกันน้ำท่วม สำหรับการปลูกแบบแถวคู่ให้ยกร่องกว้างประมาณ 7 เมตร ขุดร่องน้ำให้กว้างและลึกประมาณ 1-2 เมตร นำกิ่งพันธุ์ปลูกริมร่องทั้งสองข้าง ระดับน้ำในร่องต้องต่ำกว่าสันร่องน้ำ

                การให้น้ำ พุทราเป็นพืชที่ชอบความแห้งแล้ง ในช่วงที่มีการแตกกิ่งก้านและติดดอกควรให้น้ำประมาณ 2-4 วัน/ครั้ง ควรหยุดให้น้ำหรือเว้นระยะการให้ออกไปเมื่อมีการติดผลแล้ว  เพื่อป้องกันการหลุดร่วง ควรตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับให้เพิ่มผลผลิตเมื่อปลูกได้ 1 ปีขึ้นไป  ควบคู่ไปกับการให้น้ำและใส่ปุ๋ย

                การใส่ปุ๋ย เมื่อเริ่มแตกยอดใหม่ก็ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  เมื่อออกดอกติดผลแล้วให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 สลับกับสูตร 13-13-21 เพื่อเร่งดอก ทำให้ติดลูกดก บำรุงผลให้มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย ให้ผลได้อย่างต่อเนื่อง อัตราการใส่ประมาณ 1 กำมือ/ต้น

การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวพุทรา สามารถเก็บได้หลายรุ่นดังนั้นจึงควรหมั่นเข้าสำรวจเพื่อประมาณปริมาณผลผลิต และเริ่มติดต่อตลาด

โรคและแมลงศัตรูพืช ใช้เพียงคาร์เบนดาซิม กับ แมนโคเซ็บ ฉีดพ่นเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ทุก 10-15 วัน กำจัดแมลงวันทองด้วยสารล่อ หรือฉีดพ่นด้วยสารไซเปอร์และคลอร์ไพริฟอส และยาป้องกันเชื้อรา

Tags : การใส่ปุ๋ยพุทรา

view